Omgevingswet

De Omgevingswet wordt waarschijnlijk op 1 januari 2022 in heel Nederland ingevoerd. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht.

Logo Gouda omgevingswet met tekening stadhuis, molen, Goudse huizen, spelende kinderen

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om te leven, wonen, werken, studeren, recreëren zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen, energie en gebouwen. 

Op dit moment zijn er veel aparte wetten en regels die over onze fysieke leefomgeving gaan. Door de Omgevingswet worden al die wetten en regels één samenhangende wet. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en ook dat deze regels overzichtelijk en makkelijker te vinden zijn. Daarnaast kunnen inwoners en ondernemers makkelijker met elkaar initiatieven starten. De gemeente kijkt mee en adviseert wat kan.

Bekijk de video die de nieuwe Omgevingswet in één minuut uitlegt. Kijk voor meer informatie over de omgevingswet op de website van de Rijksoverheid

Omgevingsvisie

De Omgevingswet vraagt alle gemeenten en provincies om een omgevingsvisie en omgevingsplan te maken. In de omgevingsvisie staat hoe Gouda zich verder kan ontwikkelen. We leggen in dit stuk de ambities en doelen voor het hele grondgebied vast in de vorm van een verhaal, beeld of website. Hiermee laten we zien hoe we de fysieke leefomgeving willen inrichten. 

Op de pagina Omgevingsvisie vindt u meer informatie. 

Omgevingsplan

De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan. Hierin staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen. Daarnaast krijgt de gemeente er een aantal taken van het rijk bij. Samen met een deel van de plaatselijke verordeningen vormen deze drie onderdelen het omgevingsplan. 

Het omgevingsplan gaat net als de omgevingsvisie over het hele gemeentelijke grondgebied. De gemeente start met het maken van een omgevingsplan na de vaststelling van de omgevingsvisie. Gouda heeft de ambitie om vóór 2025 klaar te zijn met de opbouw van het gemeentelijke omgevingsplan.

Wat betekent dit voor Gouda?

De bedoeling van de Omgevingswet is dat er door deze samenvoeging minder regels zijn en deze gemakkelijker te vinden zijn. In de fysieke leefomgeving gelden regels om voor enkele belangrijke waarden te zorgen. Dat wil niet zeggen dat de gemeente alles bepaalt. We werken samen met andere partijen om zo een goed plan te maken waar de eigenheid van ieder gebied tot zijn recht komt. 

Onder de Omgevingswet komt er straks meer ruimte voor initiatieven van bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en grote ontwikkelaars. De rolverdeling tussen initiatiefnemer, gemeente en raad verandert. Zo wordt verwacht dat de initiatiefnemer, voordat hij een vergunningaanvraag indient, alle belanghebbenden bij zijn plan betrekt. Eén digitaal loket (het Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO) zorgt er straks voor dat altijd duidelijk is wat kan en mag op een bepaalde plek, zodat snel duidelijk is of het initiatief door kan gaan. Initiatiefnemers overleggen zelf met belanghebbenden, bijvoorbeeld buurtgenoten, over de uitwerking van hun plannen. 

Proefproject: burgerinitiatief Goudasfalt

Goudasfalt is een plek aan de zuidkant van de Hollandsche IJssel waar de gemeente graag een levendige invulling aan wil geven. Met het terrein willen we onze Goudse binnenstad aanvullen en versterken. Deze ontwikkeling zien we als een proefproject, waarin alle betrokkenen leren ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Kijk voor meer informatie op de pagina Burgerinitiatief Goudasfalt.

Participatie

Voordat u een vergunningaanvraag bij de gemeente doet, is het goed om uw omgeving bij uw plan te betrekken. Dit noemen we participatie. U kunt zelf bepalen hoe u participatie organiseert. Van het participatieproces schrijft u een verslag. Dit verslag stuurt u mee met uw aanvraag. Wilt u meer weten over participatie? Lees dan onze tips op de pagina Participatie.