Werkwijze Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Samenstelling commissie

De gemeente Gouda heeft op grond van haar integrale benadering van het welstandsbeleid een integrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) samengesteld. Twee van de vier leden hebben als specialisatie monumenten- en restauratiekennis.

De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en ondersteund door een ambtelijk secretaris. De voornaamste taak van de voorzitter is de vakinhoudelijke deskundigheid, inspiratie en bevlogenheid van de leden te vertalen in heldere en toepassingsgerichte adviezen. Deze zijn in overeenstemming met het integraal beleid op het gebied van ruimtelijk kwaliteit.

Adviesfunctie

De onafhankelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert in de hoedanigheid van bestuurlijke en ambtelijke adviescommissie in de grote commissievergadering over stedenbouwkundige plannen en inrichtingsplannen voor het openbaar gebied. De commissie geeft daarnaast in voorvisies over bouwinitiatieven een richtinggevend welstandsadvies. Deze plannen staan in principe op de agenda van de besloten vergadering.

Openbaar

De adviescommissie vergadert in haar rol als Welstandscommissie, als sub-commissie van de ARK, in de openbaarheid en richt zich in haar advisering over redelijke eisen van welstand op bouw- en reclameplannen. Het welstandsadvies van de gemeente is vervat in de Welstandsnota 2017, die steeds als basis dient bij de advisering door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Formele adviezen worden altijd in het openbaar gegeven.

Als er zowel sprake is van een welstandsadvies als een monumentenadvies wordt doorgaans eerst het monumentenadvies geformuleerd en daarna het welstandsadvies.

Sneltoets

In Gouda worden alle vergunningplichtige bouwwerken getoetst aan redelijke eisen van welstand, waarbij de volgende beoordelingsmaatstaven strikt worden nageleefd, te weten:

  1. sneltoetscriteria (geen beoordeling aan de commissie gevraagd, toetsing door bouwplantoetser)
  2. concrete criteria
  3. gebiedsgerichte criteria
  4. algemene criteria

Sneltoets niet gehaald?

Voldoet een plan niet aan de sneltoetscriteria? Dan wordt een plan voorgelegd aan de commissie 'ter toetsing aan redelijke eisen van welstand'.

De algemene welstandscriteria zijn daarbij:

Past het goed in zijn omgeving (esthetisch) en draagt het bij aan de kwaliteit ervan en doet het daaraan geen afbreuk.
Is het plan helder en begrijpelijk of nodeloos ingewikkeld? Sluit het in dat opzicht aan op thema’s of kenmerken van de omgeving of van de opgave zelf?
Lijkt het bouwplan op dat wat men er normaal gesproken van mag verwachten, gelet op de functie?
Is het, gelet op de opgave die de ontwerper zich gesteld ziet, een geslaagd ontwerp qua:

  • materiaalgebruik
  • licht- en vlakverdeling
  • compositie van massa’s en volumes
  • heeft de ontwerper bereikt wat hij wilde of wat hier nodig was

Uiteindelijke advies

Advisering door de commissie bij planbehandeling in het openbaar:
Positief advies = voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Positief advies onder voorwaarden = als de voorwaarden simpel, eenduidig, toe te voegen zijn aan vergunning of tekening.
Aanhouden  = ontwerper uitnodigen om toelichting op het ontwerp te geven.
Negatief advies = voldoet niet aan redelijke eisen van welstand.
Soms kan de commissie adviseren om supervisie toe te passen, dat is ontwerpbegeleiding door één van de commissieleden in geval van 'nog onvoldoende kwaliteit’.
Eindadvies, als regel, binnen drie behandelingen afronden door commissie en aanvrager.

Vergaderingen

De vergaderingen van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en die van de welstandscommissie vinden doorgaans tweewekelijks plaats op de donderdagmorgen, deels in voltallig verband (grote commissie) deels in klein verband (kleine commissie: twee leden en secretaris). Op dinsdagmiddag wordt de openbare agenda van de grote commissie van de welstandscommissie gepubliceerd op www.gouda.nl/welstand >Agenda welstand.

Functioneel valt de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies.