Welstandsnota 2017

Hoe werkt de vernieuwde welstandsnota?

Met de vernieuwde welstandsnota kunt u in 4 makkelijke stappen de welstandscriteria vinden die van toepassing zijn. De interactieve nota bevat links naar informatie van de verschillende hoofdstukken. Zo vindt u snel uw weg naar:

  • het beleid (deel A)
  • de beoordelingskaders voor de verschillende welstandsniveaus in Gouda en de concrete welstandscriteria (deel B)

1. Download de welstandsnota.
Dat kan even duren want het is een zwaar PDF-bestand van 26 MB - dit komt door kaarten en foto's die als voorbeeldmateriaal gebruikt worden.

2. Start uw zoektocht met de bladwijzer 'Zoeksleutel' in de linker kolom.
De zoeksleutel is opgebouwd uit 4 eenvoudige stappen.
 
3. De weg kwijt?
De bladwijzers in de linkerkolom helpen u snel uw keuzes te maken. Met de link 'Welstandskaart' gaat u naar de stadsplattegrond. Deze kaart kunt u uitvergroten.

Met de 'Tovertabel' kunt u makkelijk de criteria vinden die u zoekt.

4.  Werkt het PDF-bestand niet of niet goed?
De links in deze PDF werken alleen met Adobe Acrobat Reader versie 8.0 of hoger.
De laatste versie kunt u hier gratis downloaden.

Welstandsnota maakt welstandsbeleid transparant

In de Woningwet van 2003 is bepaald dat de toetsing van bouwplannen een redelijke eisen welstand alleen nog mogelijk is op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota. Daarmee wordt gestreefd naar een objectiever en inzichtelijker welstandsbeleid. Sinds 1 juli 2004 is het toetsen van bouwplannen aan 'redelijke eisen van welstand' alleen nog mogelijk op basis van de Goudse Welstandsnota. In 2006-2007 is de nota geëvalueerd en aangepast. De laatst aangepaste versie heet: Welstandsnota 2017.

Doel van de welstandstoets

Doel van de welstandstoets is het behartigen van het publieke belang door de lokale overheid. Waarbij de individuele vrijheid van de burger wordt afgewogen tegen de aantrekkelijkheid van de leefomgeving als algemene waarde. Veel mensen zijn bereid mee te werken aan het in stand houden of bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit van hun leefomgeving, maar willen wel graag van tevoren op de hoogte zijn van de aspecten die een rol spelen bij de welstandsbeoordeling. Het kader waarbinnen deze beoordeling plaats vindt, wordt zoals gezegd vastgelegd door de gemeenteraad en is daarom een politieke keuze die is gebaseerd op inhoudelijk onderzoek en een maatschappelijke discussie.

De Welstandsnota in Gouda bestaat uit twee delen (A en B)

  • Deel A heeft betrekking op het ruimtelijk kwaliteitsbeleid, de beleidsuitgangspunten voor het welstandsbeleid (de algemene toetsingscriteria)
  • Deel B is de praktische uitwerking van deel A met welstandscriteria voor regulier beleid, welstandsluw en bijzonder beleid. Hier vindt u naast gebiedsbeschrijvingen en de gebiedsgerichte welstandscriteria ook beschrijvingen van veel voorkomende stijlen/stijlperiodes en stijlgerichte welstandscriteria. In de tekst daarvan zijn de zogenaamde sneltoetscriteria verwerkt.

In welke gevallen wordt op welstand getoetst?

Alleen bouwplannen waar een bouwvergunning voor moet worden aangevraagd en waarbij het uiterlijk van het gebouw wijzigt, is de welstandstoets van toepassing. Deze toetsing vindt plaats op grond van de in deel B vastgelegde toetsingscriteria.

Bouwplannen die vergunningvrij zijn, worden niet aan redelijke eisen van welstand getoetst.

Wie toetst bouwplannen op welstand?

Wanneer een bouwplan aan de sneltoetscriteria voldoet, wordt de toets door ambtenaren gedaan. Wanneer dit niet het geval is, wordt het bouwplan aan de Welstandscommissie voorgelegd. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit volgt alle stedenbouwkundige ontwikkelingen. Deze commissie is tevens de Welstandscommissie die beoordeelt of bouwplannen aan ‘redelijke eisen van welstand’ voldoen. De sneltoets wordt uitgevoerd door medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht. De adviezen van de Welstandscommissie zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Zij nemen uiteindelijk het besluit.