Welstand - Ruimtelijke Kwaliteit

De Woningwet en de Monumentenwet schrijven voor, dat vergunningaanvragen voorgelegd moeten worden aan een commissie van onafhankelijke deskundigen. In Gouda zijn er drie onafhankelijke adviescommissies: de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), de Welstandscommissie en de Commissie Cultuurhistorie.

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

De ARK is een onafhankelijke commissie die BenW adviseert over stedenbouwkundige plannen, inrichtingsplannen voor het openbaar gebied, stedenbouwkundige randvoorwaarden bij ontwikkelingen, regieplannen en beeldkwaliteitplannen. De ARK geeft daarnaast over bouwinitiatieven een richtinggevend stedenbouwkundig en welstandsadvies.

De ARK bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, de vier leden van de Welstandscommissie en deskundigen op het gebied van stedenbouw en landschapsinrichting. De voorzitter en de leden  kunnen voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden benoemd.

De Welstandscommissie (Commissie voor Welstand en Monumenten)
De Welstandscommissie is een subcommissie van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK).

Er is in Gouda een integrale Welstandscommissie die adviseert over omgevingsvergunningen met de activiteiten bouwen en het wijzigen van een monument. De volledige naam van de welstandscommissie in  Gouda is daarom  ook: Commissie voor Welstand en Monumenten. Bij de advisering wordt in voorkomende gevallen onderscheid gemaakt in het het welstandstandsadvies en het monumentenadvies, daarbij is het monumentenadvies leidend.

Omgevingsvergunningen met de activiteit ‘bouwen’ worden door de commissie getoetst aan de welstandscriteria zoals genoemd in de door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota.

De commissie ziet er bij het beoordelen van plannen er op toe dat de monumentale waarden van monumenten worden gerespecteerd. Vanwege de samenstelling van deze commissie heeft Gouda de mogelijkheid om zelfstandig te adviseren over rijksmonumenten en gemeentelijk monumenten zonder advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De welstandscommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vier leden. Zij kunnen voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden benoemd en eenmaal voor een termijn van drie jaar worden herbenoemd.

Kleine welstandscommissie

Voorafgaand aan de vergadering van de ARK vindt er door een afvaardiging (twee leden) van de welstandscommissie een beoordeling van kleine plannen plaats.

Vergadertijdstip Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert om de veertien dagen op donderdagmorgen in één van de vergaderzalen in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1. De vergadertijdstippen kunt u vinden op de website onder Agenda Welstandscommissie.

De aanvrager of zijn architect kan indien gewenst het plan in de  vergadering toe lichten. De agenda van de te behandelen plannen staat vanaf dinsdagmorgen voorafgaand aan de vergadering op deze site.

Commissie cultuurhistorie

De commissie cultuurhistorie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vier leden. De voorzitter en de leden kunnen voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden benoemd.

De Commissie Cultuurhistorie draagt twee leden en een plaatsvervangende lid aan de welstandscommissie voor die met namen het monumentenbelang in de welstandscommissie dienen te behartigen.

De Commissie Cultuurhistorie adviseert over bestemmingsplannen, structuurplannen, aanwijzing, intrekking van aanwijzing en sloop van objecten op de rijks- en gemeentelijke monumentenlijst en de lijst van Jongere Bouwkunst, architectuurhistorisch waardevolle elementen in de stad (monumenten, Jongere Bouwkunst, naoorlogse wijken en bebouwing), de monumenten- en archeologieverordening, subsidieverordening ISV en aanwijzing tot beschermde stadsgezichten.