Ontwerpbestemmingsplan Sportlaan 83

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij het ontwerpbestemmingsplan ‘Sportlaan 83' ter inzage leggen.

Het bestemmingsplan ‘Sportlaan 83' voorziet in nieuwbouw op de locatie van de voormalige Land- en Tuinbouwschool. Er wordt met een nieuw bestemmingsplan ruimte geboden voor de bouw van een appartementencomplex met 59 appartementen, een woonzorgcomplex met 24 onzelfstandige zorgeenheden met gemeenschappelijke ruimtes, en een wijkcentrum.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Sportlaan 83' ligt van 30 juli tot en met 9 september 2020 voor eenieder op de volgende wijzen ter inzage:
-    Digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
-    Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda. Let op: maak in verband met het coronavirus hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Sportlaan 83'. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB  Gouda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de heer E. van Dijk, telefoonnummer 14 0182.

Op het ontwerpbestemmingsplan is ook de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen gelden voor de beroepsprocedure bij de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde.
 

Ontwerpbesluit Hogere Geluidswaarden Sportlaan 83

Burgemeester en wethouders van Gouda zijn van plan het volgende besluit te nemen:

Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor Sportlaan 83 te Gouda.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen tot en met 9 september 2020 (samen met het ontwerpbestemmingsplan 'Sportlaan 83') ter inzage bij de gemeente Gouda. U kunt het pdfbestand ook downloaden.

Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2020205107.

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Gouda indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.