Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Burgemeester en Wethouders van Gouda maken bekend dat zij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage leggen. Dit is een eerste stap in de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) om te komen tot een Plan-Milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Gouda.

Omgevingsvisie en Plan-Milieueffectrapport 

De gemeente Gouda werkt aan een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie Gouda geeft de langetermijnvisie van de gemeente op de toekomstige ontwikkeling van de stad. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor Gouda liggen en op welke manier we daarmee om willen gaan. 

In het kader hiervan wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen en zal een "Plan-Milieueffectrapport" (PlanMER) worden opgesteld. Het PlanMER heeft als doel om het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming, en wordt parallel aan het omgevingsvisietraject opgesteld. Al tijdens de visievorming kunnen voor verschillende scenario’s de gevolgen voor de leefomgeving in beeld worden gebracht, en vergeleken met de referentiesituatie. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap om te komen tot een PlanMER is het opstellen en publiceren van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD kan worden gezien als een startnotitie voor de milieueffectrapportage en geeft globaal de scope (de reikwijdte en het detailniveau) van het onderzoek aan. In het beoordelingskader zijn de aspecten opgenomen waar in het PlanMER de gevolgen voor worden bepaald. Dit zijn met nadruk niet alleen milieuonderwerpen, zoals de naam van het instrument doet vermoeden, maar een breed scala aan aspecten die worden beïnvloed door keuzes in de fysieke leefomgeving. 

Bekijk de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (pdf)