Vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening Parkeren Gouda

De gemeenteraad van Gouda heeft op 21 november 2018 het bestemmingsplan Parapluherziening Parkeren Gouda gewijzigd vastgesteld. Het doel van het plan is het planologisch-juridisch verankeren van de parkeernormering en de regeling omtrent laden en lossen voor het gehele grondgebied van de gemeente Gouda.

Het bestemmingsplan Parapluherziening Parkeren Gouda met planidentificatienummer NL.IMRO.0513.0006BPparkeren-DF01 en de daarbij behorende stukken liggen van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 op de volgende wijzen ter inzage:
•    Digitaal via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0513.0006BPparkeren-DF01
•    Digitaal via de website www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen, onder 'ter inzage liggende plannen';
•    Op papier tijdens openingsuren in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 7 december 2018 tot en met 16 januari 2019 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor belanghebbenden:
•    die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
•    die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
•    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.
 
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op hetzelfde adres.

Het vaststellingsbesluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment nog niet beslist over een verzoek tot een voorlopige voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan dat er op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Gouda, 5 december 2018