Vaststelling bestemmingsplan Oosthoef 7

De gemeenteraad van Gouda heeft op 11 december 2019 het bestemmingsplan Oosthoef 7 vastgesteld. 

Op de locatie Oosthoef 7 is recentelijk een basisschool gesloopt, hiervoor in de plaats zal een ‘Knarrenhof’ worden gerealiseerd. Dit betreft een woongebouw met 24 levensloopbestendige appartementen voor senioren dat via collectief particulier opdrachtgeverschap wordt gerealiseerd. 

Het bestemmingsplan Oosthoef 7 en de daarbij behorende stukken liggen van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 op de volgende wijzen ter inzage:

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 20 december 2019 tot en met 29 januari 2020 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor belanghebbenden: 

  • Die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • Aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

 Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op hetzelfde adres.

Het vaststellingsbesluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment nog niet beslist over een verzoek tot een voorlopige voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Gouda, 18 december 2019