Vaststelling bestemmingsplan Fluwelensingel 86

De gemeenteraad van Gouda heeft op 19 februari 2020 het bestemmingsplan Fluwelensingel gewijzigd vastgesteld.

Op de percelen Fluwelensingel 86 en 86-a met bijbehorende gronden en de zuidelijk hiervan gelegen strook grond is momenteel een kringloopwinkel gevestigd en staan diverse verouderde bedrijfspanden. Voor deze gronden is een herontwikkelingsplan opgesteld, dat voorziet in de bouw van 24 grondgebonden woningen. Het bestemmingsplan Fluwelensingel 86 en de daarbij behorende stukken liggen van 27 februari 2020 tot en met 8 april 2020 ter inzage.

Bekijk het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 28 februari 2020 tot en met 8 april 2020 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor belanghebbenden: 
•    die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
•    die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
•    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.
 
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op hetzelfde adres.

Het vaststellingsbesluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment nog niet beslist over een verzoek tot een voorlopige voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Gouda, 26 februari 2020.