Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Livingstonelaan 54

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij het ontwerpbestemmingsplan ‘Livingstonelaan 54, Gouda' ter inzage leggen.

Het bestemmingsplan ‘Livingstonelaan 54, Gouda' voorziet in nieuwbouw op de locatie van het te slopen verpleeghuis Bloemendaal. Er wordt met een nieuw bestemmingsplan ruimte geboden voor de bouw van grondgebonden woningen en appartementen voor de doelgroepen starters, doorstromers en senioren. Parkeren vindt geheel plaats binnen het projectgebied.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Livingstonelaan 54, Gouda' ligt van 2 april tot en met 13 mei 2020 voor eenieder op de volgende wijzen ter inzage:

  • Digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Livingstonelaan 54, Gouda '. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB  Gouda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de heer E. van Dijk, telefoonnummer 14 0182.

Gouda, 1 april 2020