Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Zuidelijk Stempel Oost

Burgemeester en Wethouders van Gouda maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Zuidelijk Stempel Oost ter inzage leggen. 

Het Zuidelijk Stempel Oost is het laatste grote deelplan binnen de wijkontwikkeling in Gouda Oost waarvoor een nieuwe planologische regeling wordt getroffen. In dit deelgebied zijn/worden 135 woningen gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 63 appartementen in twee gebouwen en 49 eengezinswoningen. De Rutgersflat met 56 appartementen blijft behouden. Naast woningbouw is er ook ruimte voor groen en parkeren.

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidelijk Stempel Oost ligt van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:
- Digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0513.1016BpZStempelOost-OB01
- Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan Zuidelijk Stempel Oost. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB  Gouda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de heer S. Reijnders, tel. (0182) 58 8412 of mail swen.reijnders@gouda.nl.

Gouda, 18 december 2019