Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Oosthoef 7

Burgemeester en Wethouders van Gouda maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Oosthoef 7 ter inzage leggen.

Op de locatie Oosthoef 7 is recentelijk een basisschool gesloopt, hiervoor in de plaats zal een 'Knarrenhof' worden gerealiseerd. Dit betreft een woongebouw met 24 levensloopbestendige appartementen voor senioren dat via collectief particulier opdrachtgeverschap wordt gerealiseerd. 

Het bestemmingsplan Oosthoef 7 met planidentificatienummer: NL.IMRO.0513.0104BPOosthoef7-OB01 en de daarbij behorende stukken liggen van 25 juli 2019 t/m 4 september 2019 op de volgende wijzen ter inzage:

•    digitaal via de website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0513.0104BPOosthoef7-OB01
•    Digitaal via deze website, zie documenten hieronder
•    op papier tijdens openingsuren in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan Oosthoef 7. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB  Gouda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de heer Bert van Oosten, tel.: 0182-588242 of mail: bert.vanoosten@gouda.nl.

Gouda, 24 juli 2019