Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Gouwe Kanaalzone Gouda

Burgemeester en Wethouders van Gouda maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Gouwe Kanaalzone Gouda ter inzage leggen. 

Op het perceel waar de voormalige onderwijsinstelling Gunning Mavo heeft gestaan zijn Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland van plan om 63 appartementen te realiseren. 
Het plangebied ligt aan de zuidzijde van Gouda in de wijk Korte Akkeren bij de brug over het Gouwe kanaal en de Rotterdamseweg. Het plan past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Met voorliggend bestemmingsplan wordt de nieuwe ontwikkeling mogelijk gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan Gouwe Kanaalzone Gouda ligt van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2020 voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:
- Digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0513.0701BPGouweKZone-OB01
- Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan Gouwe Kanaalzone Gouda. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB  Gouda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de heer S. Reijnders, tel. (0182-58 8412) of mail swen.reijnders@gouda.nl.

Gouda, 18 december 2019 

Bekendmaking Wet geluidhinder

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLEN HOGERE WAARDEN

Burgemeester en wethouders van Gouda zijn van plan het volgende besluit te nemen:

Het vaststellen van hogere geluidswaarden wegverkeerslawaai voor bestemmingsplan Gouwe Kanaalzone Gouda op de locatie Tesselschadestraat.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 19 december 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Gouda.

Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2019583914.

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Gouda indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (tel. 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.