Structuurvisie Groen vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda maken bekend dat de gemeenteraad op 6 maart 2019, op basis van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Structuurvisie Groen heeft vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente Gouda.

In de Structuurvisie Groen legt de gemeente Gouda haar visie vast voor behoud en aanleg van (openbaar) groen in de gemeente. Doel is dat bestaand openbaar groen en water behouden blijft en dat bij nieuwe planontwikkelingen 15% openbaar groen gerealiseerd dient te worden. De structuurvisie beschrijft de wijze waarop deze doelstellingen bereikt kunnen worden. De Structuurvisie Groen is een strategisch beleidsdocument. De Structuurvisie Groen vormt onder meer een basis voor bestemmingsplannen. 

De Structuurvisie Groen heeft vanaf 21 november 2018 gedurende vier weken ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingediend. 

De Structuurvisie Groen is digitaal beschikbaar op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0513.0005SvGroen2019-DF01

Daarnaast is de Structuurvisie Groen op de gemeentelijke website de pagina www.gouda.nl/groenfonds te lezen. De Structuurvisie Groen ligt tot zes weken na heden op papier ter inzage tijdens openingsuren in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Tegen de vaststelling van de Structuurvisie Groen staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Gouda, 19 juni 2019