Ontwerpbestemmingsplan Turfmarkt 60

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Turfmarkt 60 Gouda’ ligt van donderdag 22 augustus tot en met woensdag 2 oktober 2019 voor iedereen ter inzage.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat zij het ontwerpbestemmingsplan ‘Turfmarkt 60 Gouda' ter inzage leggen.

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in nieuwbouw op de locatie van de gesloopte kerk aan Turfmarkt 60 met de benodigde kaders en flexibiliteit voor een passende invulling van dit binnenterrein in de binnenstad. Er wordt ruimte geboden voor de bouw van woningen binnen de bestemming ‘Gemengd.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Turfmarkt 60 Gouda’ kunt u inzien via:

  • www.ruimtelijkeplannen.nl: (NL.IMRO.0513.1505BPTurfmarkt60-OB01)
  • Een bezoek aan het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda, tijdens de openingstijden. Maandag t/m donderdag op afspraak van 13.30 tot 17.00 en aan het loket vrije inloop op maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 12.30 en donderdag van 17.00 tot en met 20.00.
  • Deze pagina (incl. bijbehorende documenten).    

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan iedereen (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Turfmarkt 60 Gouda’ met identificatienummer: NL.IMRO.0513.1505BPTurfmarkt60-OB01. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de Gemeenteraad van Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies, de heer E. van Dijk via tel. 14 0182.

Gouda, 21 augustus 2019