Vaststelling bestemmingsplan Turfmarkt 60

De gemeenteraad van Gouda heeft op 11 december 2019 het bestemmingsplan Turfmarkt 60 Gouda gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in nieuwbouw op de locatie van de gesloopte kerk aan Turfmarkt 60 met de benodigde kaders en flexibiliteit voor een passende invulling van dit binnenterrein in de binnenstad. Er wordt ruimte geboden voor de bouw van woningen binnen de bestemming ‘Gemengd’.

De gemeenteraad heeft ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan de volgende wijzigingen aangebracht:
1.    Opnemen wijzigingsbevoegdheid om op een ander moment met een wijzigingsplan bebouwing op het voorterrein van de vroegere Turfmarktkerk mogelijk te maken. De maximale goot- en bouwhoogten komen op 9 respectievelijk 11,5 meter te liggen. Er wordt voorzien in een doorgang naar het achterliggende binnenterrein;
2.    Wijzigen maximale goot- en bouwhoogten naar 6 respectievelijk 10 meter, waar deze in het ontwerpbestemmingsplan op 5 respectievelijk 9 meter lagen;
3.    Wijzigen grenzen van het bestemmingsvlak. De afstand die minimaal aangehouden moet worden tussen de toekomstige hoofdgebouwen en de aangrenzende percelen is vergroot van 2 meter naar 3 meter.

Het bestemmingsplan Turfmarkt 60 Gouda en de daarbij behorende stukken liggen van donderdag 23 januari 2020 tot en met woensdag 4 maart 2020 ter inzage:

•    digitaal via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ ;
•    op papier tijdens openingsuren in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan in deze periode beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor hen:
•    die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
•    die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
•    die redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat zij niet tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben kunnen maken.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt, kan daarom tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op hetzelfde adres.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Is op dat moment nog niet beslist over een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan over dat verzoek is beslist.

Gouda, 22 januari 2020.