Ontwerpbestemmingsplan Noothoven van Goorstraat

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij het ontwerpbestemmingsplan ‘Noothoven van Goorstraat, Gouda ' ter inzage leggen.

Het bestemmingsplan ‘Noothoven van Goorstraat, Gouda ' voorziet in nieuwbouw van 23 vrije sector huurwoningen aan de Noothoven van Goorstraat en 11 sociale huurwoningen aan de Spoorstraat. De leegstaande bedrijfsbebouwing en de woning aan de Spoorstraat 2A-4 worden daarvoor gesloopt. Parkeren vindt plaats op het binnenterrein dat wordt ontsloten aan de noordoostzijde van het plangebied.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noothoven van Goorstraat, Gouda ' ligt van 26 maart tot en met 6 mei 2020 voor eenieder op de volgende wijzen ter inzage:
-    Digitaal via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl 
-    Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Noothoven van Goorstraat, Gouda '. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de heer E. van Dijk, telefoonnummer 14 0182.

Gouda, 25 maart 2020

Ontwerpbesluit Wet geluidhinder (pdf)