Ontwerpbestemmingsplan Fluwelensingel 86 en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders van Gouda maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Fluwelensingel 86 voor eenieder ter inzage leggen.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Op de percelen Fluwelensingel 86 en 86-a met bijbehorende gronden en de zuidelijk hiervan gelegen strook grond is momenteel een kringloopwinkel gevestigd en staan diverse verouderde bedrijfspanden. Voor deze gronden is een herontwikkelingsplan opgesteld, dat voorziet in de bouw van 26 grondgebonden woningen.

Termijn van inzage

Het bestemmingsplan Fluwelensingel 86 met planidentificatienummer: NL.IMRO.0513.Fluwelensingel86-OB01 en de daarbij behorende stukken liggen van donderdag 3 oktober t/m woensdag 13 november 2019 op de volgende wijzen ter inzage:
•    Digitaal via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0513.Fluwelensingel86-OB01 
•    Via deze pagina;
•    Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

Gedurende de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan Fluwelensingel 86. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB  Gouda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de heer Guido Duijvestijn, tel.: 0182-588207 of per e-mail: info@gouda.nl.

Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders van Gouda maken op grond van artikel 7.17, van de Wet milieubeheer bekend dat zij ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het project Fluwelensingel 86 hebben besloten dat er in de verdere procedure van het bestemmingsplan kan worden volstaan met de uitkomsten van de vormvrije m.e.r.-beoordeling in de toelichting van het bestemmingplan.

Aanleiding

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieubeheer moet bij de voorbereiding van een besluit dat een 'activiteit' mogelijk maakt en dat belangrijke gevolgen voor het milieu kan hebben worden beoordeeld of een milieueffectrapportage (m.e.r.) moet worden opgesteld. Op grond van het Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2 geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat (drempelwaarde). 

Overweging

De beoogde ontwikkeling blijft ruim onder de drempelwaarde. Daarom kan voor de m.e.r.-beoordeling worden volstaan met een vormvrije m.e.r.-beoordeling en een verkorte weergave ervan in de toelichting van het bestemmingsplan. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Wilt u reageren op het besluit m.e.r.-beoordeling?

Het is niet mogelijk om te reageren op het besluit m.e.r.-beoordeling op andere wijze dan via het indienen van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan.

Gouda, 2 oktober 2019