Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning voormalig Weeshuiscomplex

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat zij het (ontwerp) bestemmingsplan ‘Voormalig Weeshuiscomplex' en het hiermee gecoördineerde ontwerpbesluitomgevingsvergunning ter inzage leggen.

1. Ontwerpbestemmingsplan 'Voormalig Weeshuiscomplex'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Voormalig Weeshuiscomplex' ligt van 21 februari t/m 3 april 2019 voor iedereen ter inzage.

2. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 'Het verbouwen van het Weeshuis'
Op 26 juli 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning aangevraagd. Dat zijn de percelen: Spieringstraat 1 en 3, Groeneweg 30, 30a en 32 en Jeruzalemstaat 11 en 12 in Gouda. Het ontwerpbesluit bevat het voornemen om deze vergunning te verlenen. Het ontwerpbesluit (met bijbehorende stukken) tot het verlenen van de omgevingsvergunning liggen met ingang van 21 februari t/m 3 april 2019 voor iedereen ter inzage.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Het verbouwen van het Weeshuis’ kunt u inzien via:

  • De gemeentelijke website: www.gouda.nl/terinzage
  • www.ruimtelijkeplannen.nl: (NL.IMRO.0513.BPWeeshuiscomplexON01)
  • Een bezoek aan het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda, tijdens de openingstijden. Maandag t/m donderdag op afspraak van 13.30 tot 17.00 en aan het loket vrije inloop op maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 12.30 en donderdag van 17.00 tot en met 20.00.

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan iedereen (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Voormalig Weeshuiscomplex met identificatienummer: NL.IMRO.0513.BPWeeshuiscomplex-ON01 en de hiermee gecoördineerde ontwerp-omgevingsvergunning met kenmerk: 2018190627 en Identificatie: 2019018660.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbestemmingsplan dienen gericht te worden aan de Gemeenteraad van Gouda. Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies, de heer A.J. Fenger via tel. 14 0182.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende planbestanden.