Omgevingsvergunning

Wilt u een pand verbouwen of slopen, een boom kappen, een inrit aanleggen of bijvoorbeeld asbest verwijderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Deze omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.

Beschrijving

Heb ik een vergunning nodig?

Met de omgevingsvergunning kunt u diverse activiteiten in één keer aanvragen. Via de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen voor uw bouwplan of andere activiteit. Op basis van de gegeven antwoorden stelt de website ook een aanvraagformulier samen.

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u uiteraard eerst met het omgevingsloket van de gemeente overleggen en informatie opvragen. Kijk daarvoor onder het kopje ‘Overleg of vragen?’.

Indienen aanvraag

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl. U kunt uw aanvraag volledig digitaal indienen door gebruik te maken van uw DigiD. Als organisatie kunt u met eHerkenning op het Omgevingsloket inloggen.

Let op: Let op: De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert voor de gemeente Gouda de bouw- en woningtoezichttaken uit. Tijdens het bouwen controleert de ODMH of er volgens de vergunning gebouwd wordt en of de kwaliteit van het bouwen voldoende is. Ook houdt de ODMH toezicht op de kwaliteit van bestaande bebouwing.

Vanaf het moment dat een bouwaanvraag is ingediend, vindt het contact hierover verder plaats met de ODMH. De afdeling BWT van de ODMH is telefonisch bereikbaar via tel. 088 54 50 001.

Kosten

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning worden kosten (leges) in rekening gebracht. Per activiteit zijn de leges vastgesteld in de tarieventabel. De tarieven van de omgevingsvergunning vindt u onder titel 2, in hoofdstuk 3.

Termijnen en procedures

Bij het indienen van een omgevingsvergunning gelden er diverse termijnen en procedures.

Overleg of vragen?

Bij vragen over een bestemmingsplan, welstand, vergunningsvrij bouwen of ruimtelijke procedures kunt u contact opnemen met het omgevingsloket via tel. 14 0182 of e-mail: omgevingsloket@gouda.nl.

Vooroverleg

Als na het overleg met het omgevingsloket blijkt dat uw (bouw)plan iets afwijkt van de regels in het bestemmingsplan, dan kunt u via www.omgevingsloket.nl een vooroverleg indienen. Hierbij wordt uw plan getoetst op o.a. het bestemmingsplan en welstand en volgt er een richtinggevend advies. Dit advies is nog geen vergunning; u zult daarna alsnog een omgevingsvergunning moeten aanvragen.

Bouwinitiatief

Als na overleg met het omgevingsloket blijkt dat uw bouwplan op grote schaal afwijkt van het bestemmingsplan, waardoor er bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan zou moeten worden opgesteld, dan kunt u voorafgaand hieraan een bouwinitiatief indienen. Dit is een soort schetsplan waarbij u van de gemeente een richtinggevend advies krijgt over de haalbaarheid.

Het bouwinitiatief kunt u indienen via omgevingsloket@gouda.nl. Voor een goede beoordeling vragen wij u minimaal de volgende stukken aan te leveren:

  1. situatietekening;
  2. toelichting;
  3. afmetingen;
  4. parkeervoorzieningen;
  5. eigendomssituatie;
  6. optionele stukken.

De eisen waaraan deze stukken moeten voldoen, leest u in de toelichting. Meer informatie over duurzaamheid in uw bouwplan vindt u op de pagina Duurzaam (ver)bouwen

Voor het indienen van een vooroverleg en bouwinitiatief brengen we leges in rekening. Deze worden weer voor de helft in mindering gebracht op de leges van de omgevingsvergunning, die hierop volgt.