Funderingen

Een groot aantal woningen in Gouda is gefundeerd op houten palen of rechtstreeks op de ondergrond (een fundering op staal). Omdat de fundering in de grond onder de woning is aangebracht, is deze vrijwel nooit zichtbaar. Veel huiseigenaren weten daarom niet welke fundering er onder hun woning zit en in welke staat deze verkeert. Het is belangrijk om dit te weten want als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Om met zekerheid iets te kunnen zeggen over de staat van de fundering is funderingsonderzoek nodig.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag en staat het antwoord niet op deze pagina? Bekijk hier de antwoorden op de veelgestelde vragen.

In welke wijken zijn funderingsproblemen te verwachten?

Gouda zakt jaarlijks door de inklinkende veenbodem. Door een slappe bodem in combinatie met een groot aantal oude (vooroorlogse) woningen zijn er in Gouda funderingsproblemen. Funderingsproblemen spelen vooral in de wijken Kadenbuurt, Korte Akkeren, Kort Haarlem, Ouwe Gouwe, Nieuwe Park en de binnenstad. Woningen in deze wijken zijn vaak gefundeerd op houten palen of rechtstreeks op de bodem (een zogeheten fundering op staal).

Wie is verantwoordelijk voor de fundering? 

Een huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen en voor een goede staat van zijn woning, inclusief de fundering. In het bouwbesluit is vastgelegd dat een constructie van een woning voldoende bestand moet zijn tegen de krachten die daar op inwerken. Panden met een funderingsprobleem voldoen hier niet meer aan. In de woningwet staat dat het verboden is voor een eigenaar om een bouwwerk in een dergelijke staat te laten komen, te hebben of te houden.

Hoe komt u er achter of uw fundering goed of slecht is?

Weet u niet of de fundering van uw huis nog in goede staat is? Laat dan funderingsonderzoek uitvoeren. Er wordt dan onder meer gekeken naar archiefgegevens en er worden metingen aan het pand gedaan en een aantal palen (steekproef) opgegraven en getest. Op basis hiervan kan het onderzoeksbureau u vertellen wat de kwaliteit en resterende levensduur van uw fundering is. Op de website van het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) www.kcaf.nl/erkenningsregeling  staat een overzicht van erkende onderzoeksbureaus die werken volgens de landelijke richtlijn. Dit geeft de zekerheid dat het onderzoek door een onafhankelijk bureau wordt uitgevoerd en voldoet aan de kwaliteitseisen die men hieraan mag stellen.

Houdt de gemeente tijdens projecten rekening met oude en slechte funderingen?

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte en moet daar ook regelmatig werkzaamheden verrichten. Deze werkzaamheden worden zeer zorgvuldig uitgevoerd. Bij de uitvoering van bijvoorbeeld rioolprojecten wordt vooraf de bouwkundige staat van de panden opgenomen. Tijdens het uitvoeren van de projectwerkzaamheden worden er meters geplaatst die trillingen en grondwaterstanden goed in de gaten gehouden. Het zorgen voor een goede kwaliteit van de fundering blijft echter ook in dit geval de verantwoordelijkheid van de pandeigenaar. In de Woningwet staat namelijk dat de fundering van een woning sterk genoeg moet zijn om normale werkzaamheden in de openbare ruimte aan te kunnen.

Biedt de gemeente ondersteuning bij funderingsproblematiek? 

De gemeente heeft geen aparte subsidieregeling voor het uitvoeren van funderingsonderzoek en funderingsherstel. Wel heeft de gemeente een funderingsloket waar u terecht kunt met vragen over funderingen. Het funderingsloket kan u adviseren bij het organiseren van funderingsonderzoek en funderingsherstel. U kunt het funderingsloket bereiken via funderingsloket@gouda.nl of via tel. (0182) 588 144.