Archeologie

Archeologie is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Niet alleen vanuit het publiek, maar ook vanuit de overheid. Deze belangstelling vanuit de overheid is niet alleen ontstaan vanuit een interesse voor oudheidkunde, maar vooral uit pure noodzaak.

Archeologie

Archeologie en ons bodemarchief

Bodemarchief: wanneer graven we wel en wanneer niet? 
Op sommige plekken heeft Gouda een ophogingspakket van ruim vier meter. Dit bodemarchief herbergt veel informatie over de geschiedenis van de stad. Gouda beschermt dit bodemarchief door zoveel mogelijk restanten in de bodem te laten liggen (behoud in situ). Daar wordt het immers het beste geconserveerd. Door toegenomen bouwactiviteiten dreigen steeds meer archeologische vindplaatsen te verdwijnen. Om dat te voorkomen, of om in elk geval te zorgen dat de vindplaatsen goed gedocumenteerd worden, heeft de gemeente een archeologiebeleid opgesteld. Zo is er op de Archeologische Basiskaart aangegeven welke gebieden in Gouda archeologisch interessant (zouden kunnen) zijn. Binnen die gebieden gelden bepaalde regels als iemand daar wil bouwen of graven. In een aantal gebieden moet eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden, voordat er gegraven mag worden. 

De Archeologische Basiskaart vormt dus de onderligger van het Goudse archeologiebeleid. Ook is het zogenaamde archeologievriendelijk bouwen in het beleid opgenomen. Bekijk ook de bijbehorende toelichting

Archeologievriendelijk bouwen

Bij bouwprojecten in archeologisch waardevolle gebieden wordt ook gebruik gemaakt van technieken die de bodem zo min mogelijk aantasten. Gouda is voorloper in archeologievriendelijk bouwen, waarmee we het realiseren dat het archeologisch erfgoed onder de nieuwbouw in de bodem behouden blijft. Dat is mogelijk door het nemen van bepaalde civieltechnische maatregelen die ervoor zorgen dat de bodem nauwelijks verstoord wordt. Denk aan: minder heipalen, andere funderingen of het gebruiken van bestaande kabel- en leidingtracés. Door de maatregelen is de verstoring zo gering dat archeologisch onderzoek meestal niet meer nodig is.

Archeologievriendelijk Bouwen is in Gouda 'geboren' bij het bouwen op de Koningshof. Het wordt ook landelijk gezien als geslaagd archeologievriendelijk project. Wilt u meer weten over archeologievriendelijk bouwen? Bekijk dan de Richtlijn Archeologievriendelijk Bouwen.

Archeologische vereniging

In Gouda is de Archeologische Vereniging Golda al meer dan 30 jaar met succes actief. De hoofdtaak van de vereniging is inmiddels verschoven van het opgraven naar het uitwerken van vondsten. Zij assisteert de gemeentelijk archeoloog bij het uitwerken en publiceren van opgravingsprojecten. Daarnaast reconstrueert de vereniging de vondsten, voert ze veldverkenningen uit en helpt ze bij opgravingen.

Interesse
Heeft u interesse? Elke maandagavond heeft de vereniging een werkavond in Achter de kerk 1, in de tuin van het Catherina Gasthuis. Kom gerust eens langs. Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging: www.golda.org.