Bouwen en verbouwen

Wilt u gaan (ver)bouwen? Mogelijk heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig. Ook is het goed om te weten wat er in het bestemmingsplan staat of dat u een monumentaal pand heeft.

 • Plaatsen object (steiger/container) melden

  steiger Wilt u een object op de openbare weg plaatsen (bijvoorbeeld een container, steiger of bouwkraan) dan kan dit zonder omgevingsvergunning. U bent wel verplicht dit te melden bij de gemeente.

 • Ruimtelijke plannen

  Huis bouwen U kunt de bestemmingsplannen, structuurvisies en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Gouda op verschillende manieren raadplegen.

 • Bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan bepaalt hoe u de grond mag gebruiken, of u ergens mag bouwen en wat voor bebouwing dat mag zijn.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u een pand verbouwen of slopen, een boom kappen, een inrit aanleggen of bijvoorbeeld asbest verwijderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Deze omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.

 • Welstand - Ruimtelijke Kwaliteit

  Huis bouwen De Woningwet en de Monumentenwet schrijven voor, dat vergunningaanvragen voorgelegd moeten worden aan een commissie van onafhankelijke deskundigen. In Gouda zijn er drie onafhankelijke adviescommissies: de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), de Welstandscommissie en de Commissie Cultuurhistorie.

 • Rioolaansluiting

  Riolering De gemeente verzorgt een aansluitpunt voor uw aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. Indien uw perceel wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

 • Archeologie

  Archeologie Archeologie is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Niet alleen vanuit het publiek, maar ook vanuit de overheid. Deze belangstelling vanuit de overheid is niet alleen ontstaan vanuit een interesse voor oudheidkunde, maar vooral uit pure noodzaak.

 • Duurzaam (ver)bouwen

  Energielabel Duurzaambouwloket klein Voor informatie over duurzaam (ver)bouwen van uw eigen woning, energiebesparing of energie opwekken, kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Op deze pagina staan tips voor wanneer u een eerste idee heeft of wanneer u al een concreet bouwplan heeft.

 • Funderingen

  fundering 80x80 Een groot aantal woningen in Gouda is gefundeerd op houten palen of rechtstreeks op de ondergrond (een fundering op staal). Omdat de fundering in de grond onder de woning is aangebracht, is deze vrijwel nooit zichtbaar. Veel huiseigenaren weten daarom niet welke fundering er onder hun woning zit en in welke staat deze verkeert. Het is belangrijk om dit te weten want als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Om met zekerheid iets te kunnen zeggen over de staat van de fundering is funderingsonderzoek nodig.

 • Grondwater

  Bezorgt het grondwater u overlast, dan is natuurlijk de vraag: hoe komt het en wat kan er aan gedaan worden? Er zijn veel oorzaken mogelijk. Soms kunt u het probleem zelf oplossen en in andere gevallen kunt u terecht bij de gemeente, het waterschap of de provincie.