Uitkering en verplichtingen

Vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt, gelden voor u een aantal verplichtingen. Deze verplichtingen vindt u op deze pagina. Wanneer u zich hier niet aan houdt kan de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen, stopzetten of een boete opleggen.

Identificatieplicht 
U moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als hierom wordt gevraagd. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs omdat de nationaliteit ontbreekt.

Arbeidsplicht
Met een bijstandsuitkering bent u verplicht om betaald werk te zoeken en te aanvaarden. Het uitgangspunt is dat de weg naar werk zo kort mogelijk is. Dat betekent dat u elke vorm van arbeid waartoe u in staat bent, moet accepteren. Alle arbeid is in feite passend, tenzij het werk in strijd is met de openbare orde, de goede zeden of werk waartegen gewetensbezwaren zijn.

Re-integratieplicht
Wanneer het (nog) niet mogelijk is om te werken, heeft u de plicht om er alles aan te doen om zo snel mogelijk (weer) betaald werk te krijgen.

Tegenprestatie
De tegenprestatie is het doen van onbetaald nuttig werk voor de samenleving. De gemeente kan dit van  inwoners met een bijstandsuitkering vragen. Lees meer over de tegenprestatie in de bijstand.

Correct gedragen bij de gemeente 
U dient zich respectvol te gedragen tegenover de medewerkers bij de gemeente. Lees meer over de huisregels Huis van de Stad.

Bijstand en verblijf buitenland 
Met een bijstandsuitkering mag u maximaal 4 weken per kalenderjaar naar het buitenland. Voor ieder verblijf in het buitenland moet u vooraf toestemming vragen. Voor het doorgeven kunt u gebruik maken van het formulier Vakantie doorgeven.

Medewerkingsplicht en huisbezoek
U bent verplicht om mee te werken aan een (aangekondigd of onaangekondigd) huisbezoek. Een huisbezoek wordt altijd uitgevoerd door twee medewerkers van de gemeente Gouda. Deze medewerkers moeten zich legitimeren en de aanleiding en het doel van het huisbezoek uitleggen. U mag de medewerkers de toegang tot uw woning weigeren. Let op: dit kan gevolgen kan hebben voor het recht op bijstand.

Inlichtingenplicht
Alle wijzigingen in uw leefsituatie of financiële situatie dient u aan de gemeente door te geven. Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u het Wijzigingsformulier gebruiken.
    
Nederlandse taal
In de wet Taaleis staat dat iedereen met een bijstandsuitkering de Nederlandse taal voldoende moet beheersen. Dit is belangrijk om hier te kunnen wonen en leven én om een baan te kunnen vinden. De gemeente kan u vragen om een taaltoets te doen. Lees meer over de taaleis in de bijstand

Lees meer over verplichtingen en bijstand op de website van de Rijksoverheid.