Veelgestelde vragen over werk

  1. Wat is de Participatiewet?
  2. Wat is de Banenafspraak?
  3. Wat is de Taaleis?

1 Wat is de Participatiewet?

Ben u ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en heeft u geen eigen werk of inkomen? Dan geldt voor u mogelijk de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Komt u in aanmerking voor een uitkering volgens de Participatiewet? Dan kijken wij samen met u hoe u zo snel mogelijk weer zelfstandig aan de slag kunt, in een passende baan.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt mogelijk de scholingsplicht en is het vinden van een passende opleiding het eerste doel.

2 Wat is de Banenafspraak?

De landelijke afspraak tussen gemeenten en werkgevers, om meer werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan een passende baan te helpen, dat is de Banenafspraak. Deze Banenafspraak is onderdeel van de Participatiewet. Het doel is: meer banen voor mensen met talent, voor wie het vinden van werk niet vanzelfsprekend is. Gemeente Gouda maakt afspraken met werkgevers in de regio, om te zorgen dat er zoveel mogelijk banen zijn. Met coaching op de werkplek, subsidies voor werkgevers of door te zorgen dat u aangepast werk kunt doen.

3 Wat is de Taaleis?

Uw kans op werk wordt groter als u goed Nederlands spreekt en schrijft. Iedereen met een bijstandsuitkering moet de Nederlandse taal kunnen spreken, begrijpen, lezen en schrijven op het niveau van het laatste jaar (groep acht) van de basisschool. Dit is het 1F niveau. Dit houdt in dat u korte, eenvoudige teksten kunt lezen, begrijpen en schrijven.

Bewijzen van taalvaardigheid

U moet kunnen aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. Bijvoorbeeld met een rapport of diploma waaruit blijkt dat u op school de taal hebt geleerd. Ook een diploma inburgering (oude en nieuwe stijl) of een diploma leerlingwezen is geldig. Kijk bij 'Bewijs voor de Taaleis' welke diploma's en certificaten er geldig zijn.

Toets taalvaardigheid 1F niveau

Heeft u geen bewijs dat u het Nederlands op het basisniveau (1F)  beheerst? Dan doet u via de gemeente een taaltoets. Deze toets meet of u Nederlands begrijpt, spreekt, leest en schrijft op het basisniveau dat u nodig heeft. De toets is gratis.

Verplichting verbeteren Nederlands

Slaagt u niet voor de toets? Dan moet u uw taalkennis verbeteren. U maakt hiervoor afspraken met uw coach of adviseur bij de gemeente. Wanneer u niet aan de taaleis voldoet, dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten.

Wat moet u doen?

U doet een schriftelijke aanvraag voor deze uitstroompremie en levert deze in aan de balie van het Huis van de Stad, ter attentie van team Werk en Participatie, onder vermelding van uw contactgegevens en geboortedatum. U kunt uw verzoek ook per post insturen.

NB: De aanvraag kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend.

U kunt de uitstroompremie aanvragen van de 1e tot en met de 12e maand na start van uw baan. De premie bedraagt € 350,- .