Zero Emissie zone Stadslogistiek

Winkels, kantoren en horeca bevoorraden of pakketjes bezorgen; dat gebeurt door middel van goederenvervoer. Denk aan bijvoorbeeld bestel – en vrachtwagens. Het goederenvervoer dat zich binnen de stad bevindt, noemen we stadslogistiek. Nog teveel vervoer stoot schadelijke stoffen uit en dat is slecht voor de luchtkwaliteit. Daarom wil de  gemeente stadslogistiek versneld verschonen en verduurzamen.

Het doel is om de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren en de overlast te beperken en een bijdrage te leveren aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord uit 2019 staat dat in 2025 dertig tot veertig gemeenten een binnenstedelijke zone moeten hebben zonder uitstoot van gevaarlijke stoffen; de zogenaamde Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (hierna te noemen: ZES).

Ook wil de gemeente het (zwaar) vrachtverkeer in de historische binnenstad zo veel mogelijk beperken. Dat vermindert het ervaren hinder en het risico van trillingen en verzakkingen. 

Maatregelen

Om de bovengenoemde doelen te bereiken gaat de gemeente een ZES invoeren in de historische binnenstad. Dit moet ingaan per 1 januari 2025. Het gaat dan om bestel- en vrachtauto’s. Deze maatregel draagt bij aan schone en duurzame stadslogistiek van naar en in de binnenstad en heeft ook een positieve uitstaling in de rest van Gouda en in de regio.

Daarnaast is de maatregel een stimulans om te komen tot andere, betere en slimmere mogelijkheden om te bevoorraden,  waarmee gezorgd wordt voor minder ritten en minder gebruik van zware vrachtauto’s. In het onderstaande filmpje is het principe uitgelegd.

Samenwerking ondernemers

De gemeente heeft eind 2019 een bijeenkomst georganiseerd waarbij samen met ondernemers, Gouda Onderneemt en logistieke bedrijven is gesproken over welke stappen nodig zijn om te komen tot een dergelijke Zero Emissie Zone. Op basis daarvan heeft de gemeente een stappenplan gemaakt. U kunt het stappenplan en bijlagen bij de gemeente opvragen (pdf-bestanden).

Aanvullend beleid: stadsdistributiehub

De partners in de stad hebben aangegeven dat behalve de genoemde maatregelen ook aanvullend beleid nodig is om de transitie naar Zero Emissie stadslogistiek te stimuleren. Een mogelijkheid is de realisatie van een stadsdistributiehub. De stadsdistributiehub maakt bevoorrading van de binnenstad (en andere wijken van Gouda) mogelijk door ‘dikke’ stromen (van goederen) aan de rand van de stad op te vangen en te bundelen en gerichte, just-in-time, emissievrije bezorging in het stadscentrum mogelijk te maken. Dit zorgt voor minder ritten en minder zwaar verkeer in de binnenstad. 

Op 15 september 2020 was een ontbijtsessie met binnenstadondernemers. Hierbij is gesproken over de kansen en knelpunten van de invoering van een Zero Emissie Zone en realisatie van een hub. Daar is een presentatie van gemaakt. De presentatie en het verslag van de bijeenkomst kunt u bij de gemeente opvragen.

Vervolg: Onderzoek stadsdistributiehubs

De gemeente gaat nu onderzoeken of de realisatie van één of meerdere stadsdistributiehubs kan worden versneld door nieuwe initiatieven aan te trekken of bestaande initiatieven in de regio op te schalen. Dit gebeurt via een marktconsultatie waarin de gemeente ook nagaat wat haar eigen rol is om hub-initiatieven te versterken. Een schematisch overzicht van de verschillende activiteiten ziet u op onderstaande figuur.

schema zes

Planning

Als deze activiteiten zijn afgerond, biedt het college van B&W nog voor het einde van 2020 een raadsvoorstel aan de raad aan. Dit voorstel is voor besluitvorming over de Zero Emissie zone Stadslogistiek. Als de raad besluit om de zone in te voeren, start de verdere voorbereiding van de invoering en zal de gemeente de ondernemers van de binnenstad helpen in de transitie naar zero emissie. 

De gemeente zoekt voor deze ondersteunende maatregelen ook de samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het Rijk. Ook werkt zij actief samen met de andere 30-40 steden in Nederland die stappen zetten richting ZES, zodat beleid zoveel mogelijk wordt afgestemd.

Meer weten?

Heeft u interesse in de genoemde presentatie, de resultaten van het kentekenonderzoek in de binnenstad, de effectstudie of het overzicht van reacties op het stappenplan? U kunt de pdf-bestanden opvragen bij de gemeente Gouda. Ook voor andere vragen kunt u mailen naar gemeente@gouda.nl of bellen naar het algemene telefoonnummer 14 0182.