Verkeerscirculatieplan

Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het verkeerscirculatieplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid. Het verkeerscirculatieplan is een concrete uitwerking van het mobiliteitsplan dat de raad in september 2017 heeft vastgesteld.

Het verkeer in Gouda moet beter beheerst worden

Gouda is dicht bebouwd en daardoor is het  – vooral in de historische binnenstad binnen de singels – moeilijk om het verkeer in goede banen te leiden. De gemeente moet efficiënt met de beperkte ruimte omgaan en wil slim investeren om de stad gezond en in beweging te houden. Ondertussen neemt door economische groei en extra woningbouw in en rond de stad, het verkeer verder toe. Niet alleen van het woon-werkverkeer, maar ook van het vrijetijdsverkeer. Want we trekken graag meer bezoekers naar onze stad.

Evenwicht tussen verkeer – leefbaarheid – verkeersveiligheid - duurzaamheid

De gemeenteraad heeft in 2017 het Mobiliteitsplan ‘Stad in beweging’ vastgesteld, om het verkeer in Gouda beter te regelen. Daarbij is een goede balans gevonden in de verdeling van ruimte voor het autoverkeer en het langzame verkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en verkeersveiligheid. 

Ook in het coalitieakkoord van het college van burgemeester en wethouders zijn de accenten uit het Mobiliteitsplan - fietsveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en doorstroming – bevestigd.

De hoofdpunten uit het Mobiliteitsplan zijn:

 • Verbeteren leefbaarheid en gezondheid.
  Onder meer door het verminderen van doorgaand verkeer via de singels en door woonstraten, het verbeteren van luchtkwaliteit en geluidshinder, en het verbeteren van de verkeersveiligheid.
   
 • Binnenstad aantrekkelijker maken.
  Onder meer door minder verkeer via de binnenstad en de woonstraten en het toevoegen van meer groen en ruimte om elkaar te ontmoeten.
   
 • Duurzame mobiliteit bevorderen.
  Door maatregelen die leiden tot meer gebruik van de fiets, door inzetten op een duurzaam wagenpark (bijvoorbeeld door uitbreiden van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s) en door het aantrekkelijke maken van het openbaar vervoer.
   
 • Verbeteren van de bereikbaarheid voor zaken en werk.
  Onder meer door verbeteren van de doorstroming op hoofdroutes, betere bereikbaarheid van parkeergarages en bedrijventerreinen.
   
 • Haalbaarheid.
  Uiteraard wordt ook gekeken naar de haalbaarheid van allerlei maatregelen: is er geld voor, kan het stapsgewijs worden uitgevoerd en staat de samenleving voldoende achter de ingrepen die de uitvoering van het Mobiliteitsplan met zich meebrengen. 


Van Mobiliteitsplan naar Verkeerscirculatieplan

Die maatregelen worden nu uitgewerkt in een zogenoemd ‘Verkeerscirculatieplan’. Een eerdere versie van zo’n plan is vorig jaar al onderwerp van participatie geweest. Maar behandeling in de gemeenteraad leidde tot de opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om nog meer ruimte te bieden voor inbreng vanuit de buitenwereld.

Meedenken en meepraten

Vanwege bovenstaande wordt op dit moment geregeld dat vertegenwoordigers van alle belangen en groeperingen in Gouda (opnieuw) meedenken en meepraten over het op te stellen verkeerscirculatieplan en de daarin uit te werken maatregelen. 

Meedenken en meepraten gebeurt in twee sporen: één serie overleggen met ‘Gouda Onderneemt’ (het platform in Gouda waar het lokale en regionale bedrijfsleven elkaar ontmoet en gezamenlijk ideeën verwezenlijkt) en één serie overleggen met vertegenwoordigers van alle andere belangen, samengebracht in de ‘Denktank Verkeerscirculatieplan Gouda’. 

In de loop van het participatieproces worden die twee sporen met elkaar in samenhang gebracht. De meeste overleggen worden in 2020 gehouden, de afronding gebeurt begin volgend jaar.

Mocht u meer willen weten over het participatieproces of iets willen inbrengen voor het verkeerscirculatieplan, meldt u zich dan alstublieft bij de vertegenwoordiger in het participatieproces die het beste uw belangen kan behartigen. 

Bent u bewoner of ondernemer en wilt u contact opnemen met een van de deelnemers? Ga dan naar het overzicht met contactgegevens van de deelnemers.

Provincie en buurgemeenten

De gemeente overlegt ondertussen ook met de Provincie Zuid-Holland, omdat die verantwoordelijk is voor hun N-wegen zoals de randweg N207). De capaciteit op de randwegen is een belangrijke voorwaarden om het doorgaand verkeer te kunnen weren uit de (binnen)stad.

Ook met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas wordt overlegd, in het samenwerkingsverband dat Gouda met hen heeft als Regio Midden-Holland. Verkeer houdt zich immers niet aan de gemeentegrenzen, en maatregelen op de ene plek kunnen effecten hebben op een andere plek.