Volwasseneneducatie

Maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties kunnen op grond van deze regeling een subsidie aanvragen voor onderwijs in taal-, reken- en digitale vaardigheden voor laaggeletterde burgers van de gemeenten in Midden-Holland. Het subsidieplafond voor Volwasseneneducatie is voor 2020 vastgesteld op € 350.000,-.