Aanvraagformulier 2021 subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang Gouda_ invulformulier

Aanvraagformulier 2021 subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda.


Deze subsidieregeling heeft als doelstelling dat alle peuters de (financiële) mogelijkheid krijgen om maximaal 8 uur per week, gedurende 40 weken per jaar, naar een kinderdagverblijf te gaan met een aanbod Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE). Geïndiceerde VVE-kinderen krijgen een aanvullend aanbod (zie art 3 van de subsidieregeling voor meer informatie)


De subsidie geldt voor VVE-locaties (locaties met vermelding VVE in het Landelijk Register Kinderopvang) met horizontale groepen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar en wordt aangevraagd en uitbetaald aan het bestuur van de kinderopvangorganisatie.


De subsidie kan alleen toegekend worden indien er voldaan wordt aan het kwaliteitskader peuteropvang van de gemeente Gouda.


 1. Gegevens instelling:

 • Naam instelling: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 • (Vestigings)adres:
  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 • Correspondentie adres (indien dit afwijkt van het vestigingsadres)
  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 • KvK nr (recente kopie uittreksel KvK meesturen met aanvraag): Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 • Rekeningnr (IBAN): Klik hier als u tekst wilt invoeren.
  ten name van: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 • Rechtspersoonlijkheid (aankruisen wat van toepassing is)

☐ NV

☐ Vereniging

☐ BV

☐ Vereniging met beperkte aansprakelijkheid

☐ Stichting

☐ Anders, nl …….

☐ VOF
 • Contactpersoon subsidie aanvraag: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 • E-mail: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 • Telefoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren.


 1. Begroting:

Geef het aantal peuters (2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar) op per peildatum (1 september 2020)
per VVE-locatie voor de subsidie 2021.

 • Neem het totaal aantal peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden per categorie over in onderstaand overzicht

 • Neem het totaalbedrag dat in de rekentool wordt weergegeven onder p over bij vraag 3Aantal geïndiceerde VVE kinderen

Aantal niet- geïndiceerde VVE kinderen

Kinderopvangtoeslag (KOT)

A. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

B. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Niet KOT

C. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

D. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Gratis aanbod

E. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

F. Klik hier als u tekst wilt invoeren. 1. Welk bedrag vraagt u aan:

zie excelbestand bijlage “1b subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en VVE gemeente Gouda” onder kopje basisbedrag (T)
€ 0,00

 1. Inhoudelijk

 • Naam VVE-coördinator: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
  e-mail: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
  telefoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

 • Welk VVE programma wordt gebruikt ? Graag vermelden per VVE-locatie
  Klik hier als u tekst wilt invoeren.


 • Welk kindvolgsysteem wordt gebruikt ? Graag vermelden per locatie

Klik hier als u tekst wilt invoeren. • Op welke wijze wordt de overdracht naar het basisonderwijs vorm gegeven?
  Klik hier als u tekst wilt invoeren. • Op welke wijze zijn ouders betrokken?

Klik hier als u tekst wilt invoeren. • Hoe is de aansluiting met de zorgstructuur in Gouda geregeld?
  Klik hier als u tekst wilt invoeren.


 • Hoe wordt het aanbod VVE (960 uur vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar) in uw organisatie vorm gegeven? Indien dit per locatie verschilt, graag per locatie de uren aangeven dat VVE wordt aangeboden
  Klik hier als u tekst wilt invoeren.


 • Is er sprake van wachtlijsten voor kinderen met een VVE indicatie? Of is er voldoende ruimte om kinderen snel te kunnen plaatsen op uw locatie(s). Graag aangeven hoeveel kinderen er bij u op de wachtlijst staan per locatie
  Klik hier als u tekst wilt invoeren.


 • Hoe is de verdeling per peutergroep met reguliere en VVE kinderen? Het streven is 50/50. Kunt u aangeven per locatie/ peutergroep wat de verdeling is?
  Klik hier als u tekst wilt invoeren. 1. Wijze van uitvoering van VVE

Met het aanvragen van deze subsidie verplichten wij ons:

• om het aanbod voorschoolse educatie uit te voeren conform de geldende wettelijke eisen en
aanverwante regelgeving.

* om medewerking te verlenen aan de controles van de GGD en de onderwijsinspectie (indien van
toepassing);

* dat wij tijdig eventuele nadere informatie en/of gegevens verstrekken aan de gemeente Gouda en/of het
VVE-punt.

 1. Ondertekening

Naam bestuurslid: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Datum aanvraag: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Handtekening bestuurslid:
U kunt uiterlijk 15 oktober 2020 een scan van de ondertekende formulieren sturen naar: subsidieloket@gouda.nl (met cc naar marjan.vanwijhe@gouda.nl)


Indien u later dan 15 oktober 2020 een aanvraag indient kan deze alleen in behandeling genomen worden indien er nog voldoende budget kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda aanwezig is.

Bijlagen:

1a Recente kopie uittreksel Kamer van Koophandel (met vermelding bestuursleden)

1b Bijlage aanvraagformulier subsidieberekening en ouderbijdrage van de kindgebonden financiering
peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda (deze bijlage dient ondertekend door het
bestuur worden toegevoegd aan dit aanvraagformulier)Indien u voor de eerste keer een subsidie aanvraag bij de gemeente Gouda indient dan moet er bij de aanvraag ook toegevoegd worden: een afschrift van de oprichtingsakte van de instelling dan wel van de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd;
pagina 4

Afbeelding 1