Voorwaarden

Om te mogen exposeren in het Huis van de stad gelden een aantal regels.

Overeenkomst

Voor iedere expositie komen exposant en gemeente Gouda overeen wanneer en onder welke voorwaarden exposant mag exposeren.

Duur

Exposities hangen 1 maand in het Huis van de Stad. Van begin tot einde van de maand.

Opbouwen en afbreken van de expositie

 1. De expositie dient door de exposant zelf op de eerste werkdag van de maand of een nader overeen gekomen datum opgebouwd te worden.
 2. De exposant dient zelf de expositie op de laatste werkdag van de maand of een andere nader overeengekomen datum af te breken.
 3. De expositieruimte dient in dezelfde staat leeg en schoon te worden achtergelaten als waarin zij ter beschikking is gesteld.
 4. Opbouwen en afbreken vindt plaats tijdens openingstijden.
 5. Laden en lossen kan via het laad- en losperron nabij de personeelsingang. Gebruik kan worden gemaakt van de nooduitgang. Deze bevindt zich rechts naast de personeelsingang.
 6. Gelet op het karakter van de vluchtweg mogen onder geen beding materialen in de vluchtweg worden geplaatst.
 7. Vluchtwegen en brandblusmiddelen moeten te allen tijde over de volle breedte vrij worden gehouden.
 8. Open vuur (bijvoorbeeld kaarsen of gelpotten) is niet toegestaan
 9. In geen geval mag in muren worden geboord of scherpe voorwerpen, zoals spijkers e.d. worden geslagen.
 10. Het aanbrengen van affiches, voorwerpen etc. op muren, ramen en/of deuren door middel van plakband of anderszins is niet toegestaan.
 11. Kabels en snoeren moeten ingeval deze over de vloer lopen met goede plakstrips worden afgeplakt, en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.

Niet de grenzen van het onwelvoeglijke overschrijden

Het Huis van de Stad is het Huis van en voor iedereen. De tentoonstellingen mogen niet
aanstootgevend zijn. Die grenzen zijn subjectief, maar onze uitgangspunten zijn:

 • Respectvol
 • Niet schokkerend
 • Niet-discriminerend
 • Zonder seksuele lading

Bij twijfel beslist de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen functionaris belast met het beheer van de expositieruimte of aan deze uitgangspunten is voldaan.

Niet commercieel

 • Er mogen geen werken worden verkocht. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor verkoop waarbij de opbrengst ten goede komt aan een goed doel.
 • Bij voorkeur duidelijke link met Gouda qua (ideëel) onderwerp of herkomst exposant
 • Tentoonstellingen met een directe en duidelijke binding met de stad genieten de voorkeur.

Actueel

Tentoonstellingen die aanhaken bij  de actualiteit, gebeurtenissen, evenementen of anderszins genieten de voorkeur.

Geen protest exposities

Een tentoonstelling met een actueel bestuurlijk/politiek onderwerp is toegestaan, maar er mag geen sprake zijn van stemmingmakerij.

Goed verzorgd

Het werk dat tentoongesteld wordt moet met zorg opgehangen worden en moet er verzorgd uitzien.

Reprise exposities

Tentoonstellingen die eerder elders in Gouda te zien zijn geweest mogen alleen in reprise in het Huis van de Stad als aangetoond kan worden dat de expositie een groot succes is geweest en dat er nog belangstelling voor is.