Wet dwangsom en beroep

In de 'Wet dwangsom' is o.a. geregeld dat u recht heeft op een vergoeding als de gemeente Gouda te laat beslissingen neemt.

Beschrijving

Als u een aanvraag of een bezwaarschrift indient bij de overheid, dan wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. Daarom is er nu de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Hierin staan heldere regels hoe snel de overheid moet beslissen. Onder overheid vallen overheidsorganen zoals gemeenten, provincies, ministeries enz. Ook voor de gemeente Gouda gelden deze regels.

Wanneer te laat?

Een overheid die niet op tijd beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn zijn. Soms staat in de wet hoeveel tijd voor een beslissing genomen mag worden. Als er geen wettelijke termijn is geldt een 'redelijke' termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.

Geen beslissing?

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat de gemeente Gouda een beslissing neemt over uw aanvraag of bezwaar? Dan stuurt u de gemeente een brief waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u de gemeente ´in gebreke´. Een voorbeeld van zo'n brief kunt u hiernaast downloaden. De gemeente Gouda heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet dan zijn dit de gevolgen:

  • U heeft recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom geldt voor maximaal 42 dagen en bedraagt maximaal € 1260.
  • U kunt meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de gemeente verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.

Uitzonderingen

Soms kan het nodig zijn dat de overheid of gemeente meer tijd nodig heeft om een goede beslissing te nemen. Daarom zijn in de wet een aantal bijzondere omstandigheden vastgelegd om de beslistermijn op te schorten.

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Gouda.