Watervergunning

Een watervergunning geeft toestemming voor werkzaamheden bij, op, in, boven of onder oppervlaktewater of waterkeringen.

Beschrijving

Een watervergunning is ook nodig voor verpompen (onttrekken of infiltratie) van grondwater, én voor het lozen van (afval)water op oppervlaktewater.

Via http://www.omgevingsloket.nl kunt u een aanvraag indienen voor één of meerdere (water)activiteiten. Dit kan volledig digitaal met DigiD of e-Herkenning. U kunt ook een aanvraagformulier via de site samenstellen en de aanvraag analoog indienen.

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Gouda

Voorwaarden

  • Voer bij voorkeur vooroverleg met de bevoegde instantie
  • Vul het formulier in voor zover nodig
  • Voeg de gevraagde bijlagen toe, elk voorzien van een nummer
  • Onderteken het formulier
  • Verstuur de aanvraag inclusief bijlagen in viervoud naar de gemeente of naar de bevoegde instantie
  • Binnen zes maanden ontvangt u bericht over toewijzing of afwijzing van uw aanvraag en de mogelijkheid om in beroep te gaan. Als de procedure langer duurt ontvangt u daarover apart bericht.
     

Kosten

Provincies of waterschappen kunnen kosten in rekening brengen voor de behandeling van uw aanvraag.