Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en de aansluitpunten).

Beschrijving

Als eigenaar van een woning of bouwwerk bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel. Bewoners mogen niet zelf aan de aansluitpunten werkzaamheden verrichten.

Bekijk algemene informatie over riolen.

Rioolverstopping

Klachten over stank en rioolverstopping in het gemeentelijke stelsel, verzakking van de weg als gevolg van rioollekkage kunt u bij de gemeente indienen.

Problemen in het particuliere deel dient u zelf op te lossen.

Heeft u als eigenaar van een woning of bouwerk te maken met een rioolverstopping in het particuliere deel? Dan dient u een gespecialiseerd bedrijf te raadplegen, dat bekend is met het opgeboeide rioolstelsel van Gouda. (Met opgeboeid wordt bedoeld: een gedeelte van het riool is kunstmatig vol met rioolwater gezet om onttrekking van grondwater te voorkomen. Hierdoor kan het voor een onbekende lijken of het hier om een verstopping van het gemeentelijk riool gaat.)

Wanneer dit bedrijf constateert dat het toch om een verstopping van het gemeentelijk riool gaat, dan vraagt u van het bedrijf een verklaring dat het een gemeentelijke verstopping betreft. Deze verklaring dient u aan uw gemeente te overhandigen voor (terug)betaling van de kosten.

Als de oorzaak in het particuliere deel zit, zijn de kosten altijd voor de particulier. Mocht er aanleiding zijn te veronderstellen dat de oorzaak in het gemeentelijke deel zit, dan dient men hier een melding van te maken.

Voor meer informatie neemt u contact  op met de gemeente Gouda.