Leerplicht

Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e jaar elke dag naar school te gaan. Het kind is leerplichtig tot de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt, wanneer zij geen startkwalificatie heeft.

Een startkwalificatie is een HAVO, VWO of MBO 2 diploma. Jongeren moeten een volledig onderwijsprogramma volgen dat gericht is op het halen van een startkwalificatie. Dit kan volledig dagonderwijs zijn, maar ook een combinatie van leren en werken via de beroepsbegeleidende leerweg in het MBO (kwalificerende leerplicht).

Kijk voor meer informatie op http://www.leerlingzakenmh.nl/.

Bureau Leerplicht voert de Leerplichtwet uit voor o.a. de gemeente Gouda. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de wet en heeft ook in wettelijke bevoegdheden om op te treden als het misloopt met de schoolloopbaan van een jongere. Bureau Leerplicht kan zowel door de scholen als door de ouders ingeschakeld worden.