Kinderdagverblijven en peuteropvang

Kinderdagverblijven kunnen twee soorten kinderopvang aanbieden: dagopvang van 0 tot 4 jaar en peuteropvang in aparte peutergroepen. De peutergroepen zijn voor kinderen van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar.

Op de peuteropvang kan uw kind spelend leren. Dat kan een paar keer per week op een ochtend of een middag. Op de locatie is geen slaapruimte aanwezig. De peuteropvang is meestal gesloten tijdens de schoolvakanties en bieden beperktere openingstijden aan.

Op een kinderdagverblijf met dagopvang kan uw kind de hele dag verblijven. Deze kinderdagverblijven bieden opvang gedurende het hele kalenderjaar aan. Vaak zit uw kind in een gemengde groep van 0 tot 4 jarigen.

Spelend leren en ontwikkelen is een goede voorbereiding op de basisschool. De kinderen leren omgaan met leeftijdgenootjes en er is volop materiaal om nieuwe dingen te ontdekken. Dat is goed voor de ontwikkeling van uw kind.

Spelenderwijs ontwikkelt uw kind zich o.a. op de volgende gebieden:

  • Spraak-taalontwikkeling door voorlezen, liedjes en versjes;
  • Cognitieve ontwikkeling door ontdekkend leren in bijvoorbeeld de bouwhoek en puzzelen;
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling door samen spelen en delen met leeftijdgenootjes;
  • Motorische ontwikkeling door o.a. buiten spelen, klimmen, tekenen, en bouwen.


Peuteropvang in de gemeente Gouda
In de gemeente Gouda willen we dat elk kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Daarom bieden we ieder kind van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar in Gouda de gelegenheid om naar de peuteropvang te gaan.

Hoeveel kost een kinderdagverblijf met dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar?

Bij een kinderdagverblijf betalen ouders de kosten voor kinderopvang. Bij twee werkende ouders of als u een werkend eenoudergezin bent, ontvangt u een bijdrage van de belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als het kinderdagverblijf in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd staat. Op de website van de belastingdienst kunt u zien of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Hoeveel kost de peuteropvang voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar?

Iedereen met een gelijk inkomen, werkend of niet, betaalt uiteindelijk dezelfde bijdrage. Een voorwaarde hiervoor is dat de locatie van de peuteropvang vermeld staat in het in het landelijk register kinderopvang met vermelding van aanbod voorschoolse educatie (gecertificeerde voorschoolse voorziening). Deze locaties voldoen aan het kwaliteitskader peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda. Het betreft een aanbod vanaf 2020 van in totaal 960 uur voor peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar. Voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 2,5 jaar kan er ook al gestart worden met de voorschoolse educatie. Vraag bij uw kinderopvangorganisatie naar de mogelijkheden.

De kosten voor de peuteropvang betaalt u aan de kinderopvangorganisatie. Een deel van de kosten kunt u terugkrijgen en dat kan op de volgende manieren:

  • Heeft u recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst. U vindt alle informatie hierover op www.toeslagen.nl. U heeft uw DigiD nodig.
  • Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u een inkomensafhankelijk bedrag aan gecertificeerde voorschoolse voorziening (zie adressenlijst) waaraan automatisch een bijdrage van de gemeente wordt toegevoegd.

Voor het berekenen van de gemeentelijke bijdrage kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen. De gemeente gebruikt daarvoor de tabel van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U hoeft hiervoor niet naar de gemeente. De kinderopvangorganisatie regelt dit voor u. U hoeft alleen maar bij de kinderopvangorganisatie twee formulieren in te leveren:

  1. Formulier ‘ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. Dit formulier kunt u hier downloaden of op de website van de kinderopvangorganisatie.
  2. Een inkomensverklaring. Op de website van de Belastingdienst  leest u hoe u aan een inkomensverklaring komt.
  • Heeft uw kind een VVE-indicatie, dan bieden gecertificeerde voorschoolse voorzieningen een aanvullend aanbod van een aantal uren per schoolweek. 
  • Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u van de gemeente een extra tegemoetkoming in de kosten krijgen. U hoeft hiervoor alleen maar een kopie van de beschikking van de gemeente in te leveren bij de kinderopvangorganisatie. Voor meer informatie bekijkt u de kindpakket-pagina.

Peuteropvang voor peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden met een Voor- en Vroegschoolse (VVE) indicatie

Voor peuters met een VVE-indicatie is er een aanvullend aanbod. Dit wordt vanaf 2020 ca. 960 uur gedurende de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Voor peuters van 2 jaar en drie maanden tot 2,5 jaar kan ook al gestart worden met de voorschoolse educatie. Vraag bij uw kinderopvangorganisatie naar de mogelijkheden. Op de adressenlijst kunt u zien welke gecertificeerde locaties voorschoolse educatie aanbieden. 

Wat is voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)?

Op het consultatiebureau kijken ze hoe uw kind groeit en zich ontwikkelt. Ze letten er ook op hoe uw kind zicht beweegt, reageert, gedraagt en praat. Als blijkt dat uw kind zich onvoldoende ontwikkelt dan krijgt uw kind een VVE-indicatie. VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie. Met VVE leert uw kind spelenderwijs de achterstand in te halen. Daarmee krijgt uw kind een betere start in groep 3 van de basisschool. Als uw kind deelneemt aan het VVE-programma dan wordt van u als ouder ook iets verwacht. Bijvoorbeeld: meehelpen op de groep of het bijwonen van een informatiebijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het VVEpunt Gouda
Telefoon: 088-308 43 99/ 0182-527 101
E-mail: vvepunt@bsgouda.nl

Aanvragen peuteropvang met bijdrage van de gemeente

Het aanvragen van peuteropvang gaat gemakkelijk. U kunt contact opnemen met de kinderopvangorganisatie van uw keuze en uw kind daar aanmelden. De kinderopvangorganisatie moet wel voldoen aan de door de gemeente Gouda vereiste kwaliteit en VVE kunnen aanbieden. Wie dat zijn kunt u zien in de adressenlijst.

De kinderopvangorganisaties maken graag voor uw situatie een berekening van de kosten op maat.