Inspecties en handhaving

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) stelt eisen aan kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouders. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen en handhaving van de kinderopvang en controleren dit. De GGD Hollands Midden  is door ons aangewezen als toezichthouder en voert hiervoor inspecties uit.

Elk jaar inspecteert GGD Hollands Midden alle kinderdagverblijven,  peuterspeelzalen, locaties voor buitenschoolse opvang en gastouderbureaus in Gouda. Ieder jaar worden ook steekproefsgewijs tenminste 5% van de gastouders geïnspecteerd.. Daarnaast onderzoekt de GGD Hollands Midden  alle nieuwe aanmeldingen of zij voldoen aan de wettelijke eisen. Bij de inspecties kijkt GGD Hollands Midden onder meer naar de veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, hygiëne, het personeel en naar pedagogische aspecten.

Inspectierapporten

Kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang en gastouderbureau’s zijn verplicht de inspectierapporten op hun website te plaatsen en/of op een toegankelijke plaats ter inzage te leggen. De inspectierapporten zijn ook te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK).

Voldoet een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouder niet aan de voorwaarden, dan geven wij de betreffende voorziening, afhankelijk van de overtreding, een bepaalde termijn om de gebreken te herstellen. Afhankelijk van de overtreding, kan er ook  een boete worden gegeven Wij verzoeken de GGD Hollands Midden altijd om een nadere inspectie uit te voeren als deze termijn verlopen is.

Overtreding

Als bij de nadere inspectie blijkt dat een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouder nog altijd niet aan de voorwaarden voldoet, dan volgt een last onder dwangsom en/of bestuursdwang. Bij ernstige overtredingen kan zelfs worden overgegaan tot het opleggen van een exploitatieverbod. Dit betekent dat een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of een gastouderbureau niet langer werkzaam mag zijn.

Een inspectie is een momentopname. De kinderopvanglocatie of  gastouder moet altijd aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Vanaf 1 januari 2017 worden alle door de gemeente uitgevoerde  handhavingacties vermeld in het Landelijk Register Kinderopvang.