Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Bij jeugdhulp is een persoonsgebonden budget (pgb) een bedrag waarmee u als ouder zelf hulp kunt inkopen. U moet aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen om voor een pgb in aanmerking te komen.

 1. U moet zelf een plan opstellen waaruit blijkt welk soort hulp noodzakelijk is, hoe deze ingezet gaat worden en met welk doel.
 2. U bent in staat zelfstandig (of met hulp van iemand uit uw netwerk) de taken uit te voeren die horen bij een pgb, zoals administratie.
 3. De ingezette hulp moet voldoen aan de kwaliteitseisen die de Jeugdwet stelt, zoals een Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) en Meldcode Kindermishandeling. Voor bepaalde vormen van hulp is een geregistreerde professional nodig.
 4. U moet kunnen motiveren waarom u van een pgb gebruik maakt en niet van Zorg in Natura. Dit laatste is jeugdhulp die de gemeente bij een gecontracteerde aanbieder inkoopt.

Is een pgb wat voor mij?

U kunt een zelftest doen om te bekijken of een pgb bij u en uw situatie past.

Hoe vraag ik een pgb aan?

 • U neemt contact op met Sociaal Team Goudaen geeft aan dat u een pgb-aanvraag voor jeugdhulp wilt doen.
 • Een medewerker van Sociaal Team Gouda maakt een afspraak met u en uw kind en bespreekt met u of een pgb de best passende vorm van zorg is. Zij toetsen ook of aan de voorwaarden voor een pgb is voldaan.
 • Als gezamenlijk besloten wordt dat een pgb passend is, dan vraagt Sociaal Team Gouda een beschikking aan bij de gemeente.
 • U kunt aansluitend als pgb-houder een zorgovereenkomst met uw zorgverlener sluiten.
 • De gemeente toetst de zorgovereenkomst aan de wettelijke voorwaarden.
 • De zorgovereenkomst stuurt u aansluitend naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze controleert op arbeidsrechtelijke gronden en betaalt de zorgverlener.

Ik heb een pgb-indicatie: hoe kan ik deze verlengen?

Neem uiterlijk 2 maanden voor de einddatum van uw huidige indicatie contact op met Sociaal Team Gouda. Zij bespreken met u en uw kind welke zorg nodig is, hoeveel en voor hoe lang. Ook bekijken zij met u of een pgb nog steeds de meest passende vorm van financiering is en of aan de voorwaarden voldaan is. Als duidelijk is dat jeugdhulp nog steeds nodig is en pgb daarvoor de meest passende vorm is, vraagt Sociaal Team Gouda een beschikking aan bij de gemeente.

Voordelen pgb

 • U kunt zorg op maat inzetten.
 • U kiest zelf uw zorgverlener.

Nadelen pgb

 • U heeft er zelf meer werk aan: u moet een zorgplan opstellen en de andere taken uitvoeren, die behoren bij het zelf uitvoeren van een pgb zoals de administratie en verantwoording aan de SVB.
 • De vergoeding voor inzet van pgb is 75% van het tarief voor Zorg in Natura (zorg bij gecontracteerde aanbieders).
 • U moet zelf in de gaten houden dat u tijdig een verlenging van uw indicatie aanvraagt.

Kan de gemeente een pgb afwijzen?

Ja, dat kan. Als u niet aan de eerste drie van de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, kan de gemeente een pgb afwijzen.

Wat is de taak van de SVB?

De SVB is verantwoordelijk voor het declaratieproces en de uitbetaling van de facturen aan zorgverleners via het trekkingsrecht. De SVB kan maximaal het tarief betalen dat door de gemeente vastgesteld is. De SVB kan budgethouders ook over een aantal zaken adviseren, zie voor meer informatie de website van de SVB.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de site van Per Saldo vindt u alle mogelijke informatie over pgb. Voor meer informatie over Sociaal Team Gouda: bekijk de website