Melding ondiep water (baggeren)

Het onderhoud van het water in onze stad bestaat onder andere uit baggeren van sloten en vijvers. Wilt u ondiep water bij ons melden? Dan kunt u een melding openbaar gebied maken.

Beschrijving

Melding openbaar gebied maken

Op de bodem van water in de stad, zoals sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop van de tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker en zo wordt het water steeds ondieper. Een teveel aan bagger houdt de doorstroming tegen en kan wateroverlast veroorzaken. In een ondiepe sloot kan een kleine laag water bij warm weer slechts een beperkte hoeveelheid zuurstof opnemen. Vissterfte en stank kunnen het gevolg zijn.

Ook bij vorst kan een ondiepe sloot voor problemen zorgen. Als het water bevriest is het belangrijk dat er onder de ijslaag nog een bepaalde hoeveelheid water aanwezig is voor de vissen om te overwinteren. Om problemen te voorkomen voeren gemeenten en het hoogheemraadschap regelmatig onderhoud uit aan hun watergangen door te baggeren.

Eens in de 10 jaar

Om te bepalen welke watergangen gebaggerd moeten worden, wordt er eerst gepeild. Als baggeren nodig is, volgen andere onderzoeken zoals onder andere wat de kwaliteit van de bagger is. Ook wordt er gekeken naar de directe omgeving, de ligging van kabels en leidingen, het voorkomen van beschermde planten en diersoorten, de mogelijke aanwezigheid van munitie, asbest of archeologisch materiaal. Zodra deze onderzoeken zijn afgerond wordt er gestart met het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden. Gemiddeld worden watergangen één keer in de 10 jaar gebaggerd. 

Aanvraag

Wilt u ondiep water bij ons melden? U kunt een melding maken via bovenstaande blauwe knop: 'Melding openbaar gebied maken'.