Arbeidsvoorwaarden Gemeente Gouda

Beloning

De beloning is gekoppeld aan het niveau van de functie die je gaat uitoefenen en is terug te vinden in de salaristabellen links op deze pagina. Daarnaast kan de gemeente Gouda medewerkers belonen die zich extra inzetten of een bijzondere prestatie leveren in een vorm van een prestatiebeloning.

Het Individueel keuzebudget

Jij beschikt vanaf 1 januari 2017 over een vrij besteedbaar budget (naast het salaris). Dit heet het Individueel Keuzebudget (IKB) en is afgesproken in het cao-akkoord 2013-2015. Geld uit verschillende regelingen (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof) is omgezet in een persoonlijk budget. Voor welke doelen je dat geld inzet, is aan jou. Je krijgt dus meer zeggenschap. Het IKB bedraagt 16,3 % van het salaris en eventuele salaristoelagen. Dit betekent dat wanneer je salaris daalt (door bijvoorbeeld onbetaald verlof) of stijgt (door bijvoorbeeld een salarisverhoging), dit invloed heeft op je budget.

Flexibele werktijden

De gemeente Gouda vindt de balans tussen werk en leven belangrijk en heeft daarom flexibele werktijden. Een volledige werkweek bestaat uit 36 uur die flexibel zijn in te delen. Je kunt bijvoorbeeld 4 dagen van 9 uur werken of 4 dagen van 8 uur en 1 dag van 4 uur.

Pensioen

De gemeente heeft een uitstekende pensioenregeling voor haar medewerkers bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP-Keuzepensioen biedt veel mogelijkheden voor ambtenaren geboren na 1949. De mogelijkheid om vanaf 60 jaar te stoppen met werken, een variërende hoogte van je pensioen, gedeeltelijk doorwerken, het is allemaal mogelijk.

Ziektekostenverzekering

Je kunt je met collectieve korting verzekeren bij het IZA, Menzis of CZ. Om medewerkers te stimuleren zich aanvullend te verzekeren, ontvang je hiervoor één keer per jaar in de maand december een werkgeversbijdrage. Je hebt recht op een werkgeversbijdrage wanneer je een aanvullende verzekering Extra Zorg 3 of Extra Zorg 4 bij IZA, Plus Collectief of Top Collectief bij CZ dan wel Aanvullend 3 of 4 bij Menzis. Je bent overigens niet verplicht een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

Deze tegemoetkoming houdt in dat je € 168 bruto per jaar terugkrijgt via het salaris en € 296 bruto per jaar indien je salaris lager is dan het bedrag dat hoort bij het maximum van schaal 6 (€ 2.662 bruto per maand op 1 januari 2017).

Reiskostenvergoeding

Gemeente Gouda kent een reiskostenregeling die het gebruik van openbaar vervoer en de fiets stimuleert. Dit betekent dat de vergoeding voor medewerkers die reizen met het openbaar vervoer of de fiets hoger is dan voor medewerkers die met de auto naar het werk komen. Via het cafetariamodel kun je daarnaast nog fiscaal voordeel krijgen over de reiskosten die niet worden vergoed.

Arbeidsvoorwaarden op maat (cafetariamodel)

Je kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden:

  • fietsplan
  • uitruilen van reiskosten
  • uitruilen van vakbondscontributie
  • kopen of verkopen van verlofuren

Verlofregelingen

Je kunt gebruik maken van diverse verlofregelingen, zoals ouderschapsverlof (50% doorbetaald!) en natuurlijk de wettelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld zorgverlof.

Persoonlijke ontwikkeling

Bij de gemeente Gouda vinden wij persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Samen met jou worden afspraken gemaakt over loopbaanontwikkeling, de vereiste kennis en vaardigheden en de in dat kader te volgen opleidingen. Deze worden vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Daarnaast wordt er elk jaar een Individueel Werk Plan (IWP) opgesteld en worden er diverse evaluatiegesprekken met je gevoerd om te kijken waar je staat, waar je heen wilt en wat je daarvoor nodig hebt.

Meer weten?

De gemeentelijke arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeente (Goudse) uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO).