Verkiezingen

Op 23 mei 2019 vonden de verkiezingen voor het Europees parlement plaats.

Het opkomstpercentage in Gouda is 47.08%. Bekijk hier de uitslag.

Op deze pagina leest u meer over:

Wie mag er stemmen?

Om te mogen stemmen bij verkiezingen moeten kiezers voldoen aan een aantal eisen. Voor alle verkiezingen geldt dat kiezers 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Voor de verkiezingen voor het Europees parlement moet de kiezer de Nederlandse nationaliteit bezitten. Daarnaast mogen ook kiezers met een andere EU-nationaliteit stemmen als zij zich in Nederland als kiezer hebben laten registreren.

Kiezers moeten op 9 april 2019 in Gouda wonen. Is dit bij u het geval? Dan ontvangt u een stempas. Bent u na deze datum in Gouda komen wonen? Dan ontvangt u van uw vorige gemeente de stempas. Wilt u toch in Gouda stemmen? Neem dan contact op met de gemeente van uw vorige woonplaats. Zij kunnen voor u de stempas omzetten in een kiezerspas.Kijk voor meer informatie hierover bij Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas).

Waar kunt u stemmen?

Er zijn 35 stembureaus in Gouda. Bekijk het overzicht van alle stembureaus in Gouda. U kunt ook de kaart van Gouda bekijken met de stembureaus. Belangstellende kiezers mogen aanwezig zijn gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt. Ook als na 21.00 uur de stemmen worden geteld.

Op wie kunt u stemmen?

Op 9 mei ontvangt u de kandidatenlijst. Op de kandidatenlijst kunt u zien op wie u kunt stemmen, vindt u de adressen en openingstijden van stemlokalen en staat aangegeven welke stemlokalen zo zijn gelegen of ingericht dat kiezers met lichamelijke beperkingen hun stem zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitbrengen.

De kandidatenlijsten worden ook bezorgd bij adressen waar een ja-nee of nee-nee sticker op de brievenbus is geplakt. Geen kandidatenlijst ontvangen? U kunt deze ook afhalen bij de receptie in het Huis van de Stad.

U kunt de kandidatenlijsten ook digitaal bekijken. Bekijk de kandidatenlijst voor het Europees Parlement 2019.

Stempas en legitimatie

U ontvangt in de periode van 20 april tot 4 mei uw stempas. U moet zich in het stembureau identificeren als u komt stemmen. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de stemming. U kunt uw stem uitbrengen als het stembureau uw identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en u een geldige stempas of een volmachtbewijs met identiteitsbewijs van de volmachtgever heeft.

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt? Schriftelijke aanvragen kunnen tot en met 20 mei worden ingediend. Langskomen kan tot 22 mei 12.00 uur.

Iemand gaat voor u stemmen (volmacht)

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland bent? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. U kunt iemand machtigen bij alle verkiezingen via uw stempas of via een machtigingsfomulier. U mag zelf kiezen wie u machtigt. Diegene moet wel kiesgerechtigd zijn. De gemachtigde mag uw stem alléén gelijktijdig met zijn eigen stem uitbrengen. Voor de verkiezing voor het Europees parlement kun je iedere kiesgerechtigde in Nederland machtigen. 

Ronselen van volmachten is strafbaar

Alleen uit eigen beweging mag een kiezer een volmacht geven. Het benaderen van kiezers met het verzoek een volmacht te verlenen is strafbaar. Dit heet ook wel ronselen van volmachten.

Bekijk Iemand machtigen om voor u te stemmen

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Met een kiezerspas kunt voor de Tweede Kamerverkiezingen en de Europees Parlementsverkiezingen stemmen in heel Nederland. Voor de verkiezing van provinciale staten kunt u overal in uw provincie stemmen. Voor de verkiezingen voor het waterschap kunt u overal binnen uw waterschap stemmen. 

Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u geen kiezerspas aanvragen. U kunt dan alleen stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Bekijk Kiezerspas.

Stemmen als u in het buitenland verblijft

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie, kunnen toch hun stem uitbrengen. Dit kan alleen als ze ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente.

U kunt voor Tweede Kamerverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen stemmen vanuit het buitenland. Dit doet u door een aanvraag in te dienen bij gemeente Den Haag. Dat kan via het M-3 formulier op de website van gemeente Den Haag.

U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan voor alle verkiezingen.

Hulp bij stemmen

Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Hulp bij het stemmen is echter alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap is niet toegestaan. Als personen met een verstandelijke handicap niet zonder hulp kunnen stemmen, wordt aangenomen dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.

Stemmen voor iemand met een verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om rechtshandelingen te verrichten voor iemand met een verstandelijke beperking? Deze geldt niet voor verkiezingen en wordt niet geaccepteerd.

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u een (onderhandse of schriftelijke) volmacht geven. Het initiatief hiervoor moet komen van de volmachtgever zelf. Hij moet de volmacht zelf ondertekenen.

E-learning voor kiezers met een verstandelijke beperking 
Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn verkiezingen in het algemeen ingewikkeld. Voor hen is een e-learningmodule ontwikkeld: www.hoewerktstemmen.nl.

Stemopneming openbaar

Op grond van de Kieswet kunnen kiezers aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen door het kiesbureau. U mag dus aanwezig zijn gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt, ook als na 21.00 uur de stemmen worden geteld.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? U kunt de website van de Rijksoverheid raadplegen, zie www.elkestemtelt.nl.