Werkbezoek naar dalende bodem en praktijkervaringen met afvalscheiding

Wat zijn de gevolgen van bodemdaling en welke problemen en uitdagingen zijn er in de praktijk? Secretaris-generaal Ongering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht vandaag een werkbezoek aan de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda om zich een goed beeld te vormen. Ook de resultaten en praktijkervaringen met afvalscheiding bij inwoners en bedrijven kwamen aan de orde.

Praktijkervaringen met afvalscheiding (diftar)
Zowel Krimpenerwaard als Gouda zijn gestart met afvalscheiding via de diftar methode waarbij bewoners voor hun restafval betalen. Sinds alle huishoudens van de gemeente Krimpenerwaard per 1 januari 2017 op diftar zijn overgegaan, is de hoeveelheid restafval met 35% afgenomen. Het is een groot succes. De gemeente Krimpenerwaard heeft in 2017 de landelijke doelstelling van 75% afvalscheiding bereikt en werkt nu aan het behalen van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Als succesfactoren noemde wethouder Neven het bestuurlijk draagvlak, een goede voorbereiding, de stedelijkheidsklasse van de gemeente Krimpenerwaard en vooral de mentaliteit van de inwoners. Ook verhoogde de gemeente de afvalservice naar de inwoners door Plastic- en Drankenkartons (PD) een keer per week op te halen, als proef blik in de glasbak te gooien en blipverts in iedere kern te plaatsen.

Gouda is gestart sinds 1 januari, maar in 2017 is de hoeveelheid gescheiden afval fors gestegen. "We zien na één maand al een daling in de hoeveelheid restafval, een mooi begin!" aldus wethouder Hilde Niezen.

Beide gemeenten signaleren wel knelpunten en wensen die nodig zijn om de 100 kilo doelstelling restafval te kunnen halen:
- Het draagvlak bij bewoners voor plasticinzameling wordt negatief beïnvloed door berichten in de media over bronscheiding en het verbranden van plastic.
- Bij de raamovereenkomst verpakkingen is er voor gekozen om de verantwoordelijkheid voor sorteren en vermarkten van kunststofverpakkingen bij gemeenten te leggen.
- De scheiding in de Wet milieubeheer belemmert gemeenten om knelpunten aan te pakken bij het aanbieden van bedrijfsafval in het kernwinkelgebied in binnensteden.

Bodemdaling Groene Hart
De bodem van de Krimpenerwaard en Gouda bestaat uit slappe klei- en veenlagen. Die bodem daalt daardoor voortdurend. Op sommige plaatsen daalt de bodem zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt. Bewoners en ondernemers hebben daardoor te maken met het verzakken van woningen, bedrijfspanden, wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. De continue bodemdaling leidt tot onder meer waterproblemen en hogere lasten. De impact voor bewoners en ondernemers is groot. De schade aan funderingen, inclusief infrastructuur, is hoog en kan landelijk oplopen tot ca. 22 miljard euro tot 2050. 

In Gouderak (gemeente Krimpenerwaard) is recent de complete openbare ruimte in een bestaande woonwijk op palen gefundeerd, omdat hier sprake is van een zeer grote daling. Wethouder Ria Boere: "Door de bodemdaling in de Krimpenerwaard moet de openbare ruimte vaker worden opgehoogd wat én extra kosten én veel overlast voor bewoners oplevert. We moeten op zoek naar duurzame structurele oplossingen die minder overlast geven voor de bewoners".

In de historische binnenstad van Gouda is een complexe problematiek van hoge waterstanden, zakkende panden en hier en daar ook houten funderingen. Samen met het waterschap, bewoners en wetenschappers wordt een oplossing gezocht.

Het Platform Slappe Bodem spant zich in voor een integrale aanpak waarin nationale, lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dragen. Ook werkt het platform aan het onder controle krijgen van de gevolgen van bodemdaling, bijvoorbeeld door innovatieve oplossingen en het delen van kennis. www.slappebodem.nl

Werkbezoek bodemdaling
Wethouder Niezen (l) en Secretaris-generaal Ongering (r) op de Turfmarkt in Gouda. Foto: Pim Mul. 

(Persbericht: 16 februari 2018)