Wateroverlast binnenstad sneller aangepakt

De wateroverlast van honderden bewoners in de lage delen van de binnenstad kan al binnen 4 jaar goed worden aangepakt: eerder leek dit tot 10 jaar te gaan duren. Het college van B&W van Gouda en het college van D&H van het hoogheemraadschap van Rijnland laten dit weten in reactie op zienswijzen die bewoners hebben ingediend op Gouda Stevige Stad - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad.

Wethouder Hilde Niezen is blij met de nieuwe planning: “Het waterpeil is al sinds 1970 niet meer verlaagd; dat zorgt voor veel overlast en de klimaatverandering komt daar nog bovenop; het is hoog tijd dat we daar echt wat aan gaan doen." In het plan wordt voorgesteld om in de lage delen van de binnenstad het peil stap voor stap met 25 cm te verlagen. Het aantal gebouwen in de lage delen van de binnenstad met een zeer hoge grondwaterstand wordt door het plan met circa 70% teruggebracht.

Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad is door de gemeente en het hoogheemraadschap opgesteld om overlast door bodemdaling in de binnenstad aan te pakken. In de visie van de beide colleges wegen de voordelen van peilverlaging op tegen de nadelen. Bestuurder Sjaak Langeslag van Rijnland: “Door samenwerking dringen we bestaande overlast terug en voorkomen we ook veel overlast." Dit najaar nemen gemeente en Rijnland een definitief besluit over het plan.

Zienswijzen

124 particulieren en 5 belangenorganisaties hebben dit voorjaar een zienswijze ingediend op het ontwerp - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Veel bewoners van buiten de binnenstad maakten zich zorgen over het voornemen om onderzoek te doen naar een tijdelijke peilverlaging in de gehele stadsboezem. Peilverlaging daar kan nadelige gevolgen hebben voor de honderden gebouwen op een houten paalfundering die buiten de binnenstad staan. In de nieuwe versie van het plan is dit onderdeel geschrapt. Hilde Niezen: “We weten nu dat zo’n onderzoek lang gaat duren en de uitvoering risico’s met zich meebrengt; dan is het beter om het compartiment snel aan te leggen en de problemen gelijk goed aan te pakken." Andere zienswijzen gaan over de doorvaarbaarheid van de grachten, - het risico op scheefzakking van gebouwen en over de vraag wie verantwoordelijk is voor de kosten van eventuele schade. Het is logisch dat mensen zich hier zorgen over maken. Voor een samenvatting van de concept-reactie van gemeente en hoogheemraadschap op de zienswijzen en overige informatie kijk op de pagina Gouda Stevige stad.

17 september 2020