Verkeerscirculatieplan creëert ruimte voor een aantrekkelijke stad

Het college van B&W heeft het verkeerscirculatieplan vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Dit plan stelt een aantal maatregelen voor die ervoor zorgen dat de stad beter bereikbaar en veiliger wordt voor voetgangers en fietsers. Ook ontstaan er kansen om extra groen toe te voegen aan de binnenstad en de singels. Het winkelgebied wordt met de voorgestelde maatregelen een stuk aantrekkelijker.

Gouda groeit de komende jaren. De bevolking neemt toe door woningbouwontwikkelingen waarvan Spoorzone en Westergouwe de belangrijkste zijn. Gouda wil ook meer bezoekers naar de stad trekken, wat goed is voor de lokale economie. Extra inwoners en extra bezoekers betekent ook extra verkeerstromen. De ruimte is echter beperkt, ingrijpen is nodig omdat de druk op de leefbaarheid, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit toeneemt. Een betere autostructuur moet ruimte creëren voor een aantrekkelijke stad voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en een stad met een goede verblijfskwaliteit. Alle openbare parkeergelegenheden blijven bereikbaar voor bezoekers met de auto.

Autoluwe binnenstad 

De gemeente heeft drie verkeerscirculatievarianten onderzocht. De voorkeur van het college gaat uit naar de variant “sectorenmodel en autoluwe binnenstad”. Deze variant draagt volgens het college namelijk het meest bij aan het behalen van de ambities. De binnenstad en singels worden daarbij autoluwer gemaakt door het instellen van een ontheffingsgebied voor bewoners en ondernemers.
In deze variant komen de zogeheten ‘knips’ in de Fluwelensingel, Nieuwe Veerstal en Kleiwegplein. Doorgaand verkeer kan daardoor niet verder rijden, hulpdiensten en bussen wel. Ook is een aantal aanvullende knips nodig op de Bodegraafsestraatweg, Zwarteweg-Graaf Florisweg en Molenmeesterslag, om sluipverkeer te voorkomen. Het autoverkeer wordt gestimuleerd van de randwegen gebruik te maken, zoals de N207, Goverwellesingel en Burgemeester van Reenensingel.
De binnenstad komt weer aan de Hollandsche IJssel te liggen, doordat de verkeersdruk op de Nieuwe Veerstal wordt verminderd. Dit gebied kan daardoor een aantrekkelijkere inrichting krijgen waar mensen graag verblijven.

Wijken buiten het centrum

Het Verkeerscirculatieplan stelt ook maatregelen voor in de wijken buiten het centrum, zoals het verbeteren van de doorstroming op het hoofdwegennet, het inrichten van 30 km/u zones en schoolzones, en het opwaarderen van fietspaden. In de woonwijken ontstaan luwten door het verkeerscirculatieplan en daardoor meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Mobiliteitsplan 2017

Het Verkeerscirculatieplan is een concretere uitwerking van het Mobiliteitsplan, dat de raad in 2017 heeft vastgesteld. Het Verkeerscirculatieplan is een meerjarenplan, waarbij stapsgewijs wordt toegewerkt naar het gewenste eindbeeld. Bij de uitwerking van de maatregelen betrekt de gemeente bewoners en belanghebbenden. Ook voor de binnenstad is gekozen voor een stapsgewijze aanpak, die samen met bewoners en ondernemers nader wordt uitgewerkt. Het college kijkt uit naar een goed debat met de raad en de stad.

Het plan is in te zien op www.gouda.nl/verkeersplan.

2 oktober 2019