Veiligheidsaanpak op koers: inbraken stevig gedaald in 2019

De ingezette trend in de daling van het aantal woninginbraken zet ook in 2019 door. Het jaar 2019 werd afgesloten met een daling van 25% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook ingrijpende criminaliteit, zoals overvallen, inbraken, straatroof is afgenomen met 9%.

Vorig jaar is de kadernota veiligheid 2019-2022 met daarin een aantal prioriteiten vastgesteld door de gemeenteraad. Deze prioriteiten vormen ook voor 2020 de basis van het actieplan dat is vastgesteld door het college. Daarnaast wordt in 2020 de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) herzien en vindt een onderzoek plaats naar de lokale drugsmarkt in Gouda. Ook het tegengaan van ondermijning zal verder worden geïntensiveerd. De samenwerking met het sociaal domein wordt verder verbeterd door de komst van het zorg- en veiligheidshuis. Op het terrein van gebiedsregie zijn ook goede stappen gezet waardoor er steeds beter in beeld is wat er waar in Gouda speelt.

Burgemeester Pieter Verhoeve: “Gouda kent een gedegen veiligheidsaanpak waar met elkaar hard aan gewerkt wordt. Een dergelijke aanpak kan niet zonder de inzet van de partners maar ook niet zonder inwoners. En Gouda heeft zeer actieve inwoners. Zo zijn er 114 WhatsApp-groepen actief en zijn er in 2019 314 subsidieaanvragen inbraakwerende maatregelen gehonoreerd. Ook was de vakantieservice populair bij veel inwoners. De gemeente ontving vorig jaar 507 aanmeldingen hiervoor. Ik ben blij met zulke betrokken inwoners die met ons ook willen bijdragen aan een veilige leefomgeving. En de aanpak werkt. Dit jaar zijn voor het eerst de behaalde resultaten in 2019 in kaart zijn gebracht in een jaarrapportage. Er is veel gebeurd en ook voor 2020 gaan we verder op de ingeslagen koers.”

Aanpak woninginbraken

De aanpak op woninginbraken werpt haar vruchten af met een significante daling in 2019. We komen daarin van ver. Van 639 inbraken in 2016 naar 275 inbraken afgelopen jaar. Een daling van totaal 57%. Het vergt ambitie en veel inzet om de doelstelling van -10% inbraken opnieuw te behalen in 2020. De gemeente en de politie werken nauw samen en volgen de cijfers nauwlettend. Waar nodig wordt direct en gericht actie ondernomen. Daarnaast blijven we onze instrumenten verder doorontwikkelen. Zo werd in december 2019 de subsidieregeling inbraakwerende maatregelen aangepast om de aanschaf van camera’s binnen de regeling makkelijker te maken. Dat heeft in 2 maanden tijd geleid tot 51 aanvragen voor camera’s/deurbelcamera’s.

Ondermijningsaanpak 

Ondermijnende criminaliteit komt ook in Gouda voor. Het is een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij de onderwereld de bovenwereld nodig heeft om criminele activiteiten uit te kunnen voeren. Zij verdienen veel geld op een oneerlijke manier. De samenleving wordt door deze georganiseerde criminaliteit verzwakt. Deze vorm van criminaliteit zorgt ook voor een onveilig gevoel. In 2020 wordt er een ‘ondermijningsbeeld’ uitgewerkt om in kaart te brengen met welke vormen van ondermijnende criminaliteit Gouda te maken heeft. Op die manier kan er nog gerichter en intensiever worden ingezet op deze vorm van criminaliteit. Drugsgerelateerde criminaliteit is hier een voorbeeld van. In 2020 wordt er een onderzoek uitgevoerd om ook dit probleem goed in kaart te brengen. De focus in het onderzoek ligt zowel op drugsgebruik onder jongeren als het  in kaart brengen van  de aanbieders op de drugsmarkt.

20 februari 2020