Bestemmingsplan Turfmarkt 60 Gouda

Vlak na de zomervakantie 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Turfmarkt 60 Gouda' zes weken ter inzage gelegen. Op woensdag 11 december 2019 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld door een drietal aanpassingen aan het voorgelegde vaststellingsbesluit door te voeren.

Plint voorterrein

De eerste aanpassing is het met een wijzigingsbevoegdheid mogelijk maken van bebouwing op het voorterrein van de vroegere Turfmarktkerk. Het bestemmingplan bevat daartoe een bevoegdheid die burgemeester en wethouders de mogelijkheid geeft om met een wijzigingsplan bebouwing toe te staan. Een reden om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid kan zijn dat vanuit cultuurhistorisch oogpunt meerwaarde wordt gezien in het dicht maken van de plint. Daarmee kan de plint worden doorgetrokken tussen de twee bestaande panden aan de Turfmarkt. Een gebouw op die plek zal dan niet hoger mogen zijn dan 11,5 meter en de goothoogte mag niet meer dan 9 meter zijn. Als er gebouwd wordt, moet er op zijn minst een doorgang naar het achterliggende binnenterrein zijn.

Goot- en bouwhoogte

Als tweede is de omvang van de bebouwing aangepast, die mogelijk gemaakt wordt op de plek waar de Turfmarktkerk heeft gestaan. In het ontwerpbestemmingsplan stond dat de goothoogte niet hoger dan 5 meter en de bouwhoogte niet hoger dan 9 meter mogen zijn. Beide zijn nu met 1 meter verhoogd. Hierdoor kan de goothoogte op 6 meter komen te liggen en kan er tot 10 meter hoog worden gebouwd.

Bestemmingsvlak

De derde aanpassing betreft de grenzen van het bestemmingsvlak waarbinnen die bebouwing mogelijk is. Omdat de goot- en bouwhoogte verhoogd zijn, is de afstand die minimaal aangehouden moet worden tussen de toekomstige hoofdgebouwen en de aangrenzende percelen vergroot van 2 meter naar 3 meter.

Wat betekent dit concreet?

Het bestemmingsplan en de wijzigingen die daarin zijn meegenomen vormen de kaders waarbinnen een bouwplan gerealiseerd kan worden. Wat de toekomstige ontwikkelingen op het terrein zullen zijn en hoe ze eruit komen te zien, is aan de eigenaar van de percelen. Voordat een omgevingsvergunning verleend kan worden voor het dichtbouwen van de plint aan de Turfmarkt, zal het college eerst een wijzigingsplan in procedure moeten brengen en vaststellen. Ten aanzien van het wijzigingsplan kunnen zienswijzen ingediend worden en gelden de gebruikelijke rechtsbeschermingsregels.

Voor de plek van de voormalige Turfmarktkerk kan direct een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend worden. Als deze aanvraag binnen het bestemmingsplan past, is de reguliere procedure van toepassing, die acht weken duurt. Verleende omgevingsvergunningen worden zes weken ter inzage gelegd. In die periode kan daartegen bezwaar worden gemaakt.

Verdere procedure

Omdat het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, moet het eerst nog worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, die nog een reactie kunnen geven op de wijzigingen. Hierdoor wordt het besluit van de gemeenteraad pas over zo’n zes weken na vaststelling bekend gemaakt in de Goudse Post. Dan zal ook de beroepstermijn beginnen, die zes weken duurt. Eenieder heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Pas daarna kan het bestemmingsplan in werking treden.