Sporten is meer dan bewegen

Het Goudse college wil een verandering in het sportbeleid. Zij ziet sport niet alleen als bewegen, maar vooral als verbindende kracht in de samenleving. De wens is om sport gericht in te zetten om de gezondheid van bepaalde doelgroepen te verbeteren. Daarbij spelen de sociale teams een belangrijke rol. Gouda wil sport ook inzetten om mensen maatschappelijk actief te maken vanuit de participatie-gedachte. Het uiteindelijke doel is dat Gouda door sport op meer aspecten dan alleen bewegen een vitale stad is.


Deze uitgangspunten zijn te lezen in het Goudse sportbeleid voor 2018 tot 2022 onder de naam Sport en Bewegen. Het opstellen van het nieuwe sportbeleid is in samenspraak gedaan met organisaties uit de sport, maar vanwege de gewenste verandering ook met organisaties uit het sociaal domein. Het Goudse college wil dat door deze samenwerking sporten bijdraagt aan een goede gezondheid, preventie van ziekte, respectvol met elkaar omgaan, duurzaamheid en participatie. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het nieuwe sportbeleid vast.

Sport(impuls)fonds
De uitvoering van het nieuwe beleid komt naar voren in een Sport(impuls)fonds. Dit fonds is bedoeld voor sportprojecten die bijdragen aan het gezondheidsbeleid of aan participatie. Het biedt een impuls voor de verbinding tussen sport en het sociaal domein. De gemeente stelt hiervoor in 2017 een bedrag van €125.000 beschikbaar.

Multifunctioneel gebruik van gebouwen
Het thema duurzaamheid komt onder andere terug in het nadenken over multifunctioneel gebruik van sportlocaties. Op een moment dat een club zijn gebouw niet gebruikt, zou best een maatschappelijke organisatie daar een bijeenkomst kunnen organiseren. Dit betekent anders gaan denken over gebouwen en met elkaar in contact treden.

Kennis- en Competence center
Het beleid omvat ook het onderzoeken van de haalbaarheid om centraal elkaars kennis te delen. Sportclubs zouden onderling meer van elkaars trainingstechnieken, opleiding en hulpmiddelen gebruik kunnen maken. Sport.Gouda zou een spil in deze kennisdeling kunnen zijn via een Kennis- en Competence center.

Persbericht d.d.: 10-05-2017