Samenwerken en investeren voor Gouda

Gouda is een sterke stad. En dat al bijna 750 jaar. Met nieuwe energie gaat de gemeente in 2019 samen met inwoners, organisaties en bedrijven doorbouwen aan onze stad: een gewaardeerde en aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren. Het college ziet dat investeringen nodig zijn in onze stad, en doet die komend jaar waar dit nodig is. Gelijktijdig blijft het college een financieel zorgvuldige koers varen. Nu de gemeentelijke reserves op orde zijn gebracht, moet ook de schuldpositie verder verbeteren. Uiteraard vormt een meerjarig sluitende begroting hiervoor de basis.

In lijn met het coalitieakkoord heeft de gemeente voor komend jaar de volgende prioriteiten:

1. Een groen, klimaatbestendig Gouda met een vooruitstrevende inzet rond energietransitie

Om onze stad ook in de toekomst bewoonbaar te houden, moeten nu stappen worden gezet. Het college bouwt aan een klimaatbestendig Gouda, met een goede leefkwaliteit. Het accent in 2019 ligt op het toevoegen van groen en water aan de stad vanwege de klimaatveranderingen, gasloos bouwen en energietransitie in de bestaande bouw. Tevens werkt de gemeente aan verduurzaming van het eigen vastgoed en het verder vormgeven van de bodemdaling-aanpak.

2. Samenhangende inzet van bedrijfsleven, onderwijs en overheid rond economie en werk

In 2019 lanceert het college met bedrijfsleven en onderwijs een gezamenlijke projectenagenda, gericht op innovaties rond maatschappelijke themaŹ¼s en onderwijs-arbeidsmarkt aansluiting. Volgend jaar komt ook het integraal huisvestingsplan onderwijs in uitvoering, dat is gericht op toekomstbestendige, duurzame schoolgebouwen. De gemeente moderniseert de sociale dienst en geeft uitvoering aan de missie om 200 langdurig bijstandsgerechtigden (blijvend) aan het werk te krijgen. Ook blijft zij zich inspannen voor de komst van een HBO naar Gouda.

3. Integrale aanpak van de fysieke leefomgeving en versnelling woningbouw

Met een samenhangend programma versnelling woningbouw gaat het college het woningtekort in Gouda aanpakken. In 2019 komen er 50 extra sociale huurwoningen en 50 extra middeldure huurwoningen meer in de woningvoorraad. Het college geeft uitvoering aan het mobiliteitsplan en treft voorbereidingen voor het tot stand brengen van een Omgevingsvisie.

4. Sociaal-maatschappelijke samenhang en goede, aantrekkelijke stedelijke voorzieningen

De gemeente levert goede en passende zorg en ondersteuning, mede vanuit onze ambitie om inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Gouda zet zich in 2019 met onder andere de politie in voor een afname van het aantal woninginbraken en het tegengaan van ondermijning. Het uitvoeringsprogramma binnenstad wordt vernieuwd en met culturele en maatschappelijke partners treft de gemeente verdere voorbereidingen voor de viering van Gouda750 jaar stadsrechten.

12 oktober 2018