Positieve resultaten voor Gouda in 2016

Het afgelopen jaar zijn veel belangrijke projecten gerealiseerd, zo blijkt uit de Jaarstukken 2016. Voorbeelden zijn de Sociaal Teams en hun goede samenwerking met andere zorgverleners en de transformatie van de Kop van de Kleiweg samen met ondernemers. Het college is positief over de resultaten en de inzet om stadsinitiatieven waar mogelijk te ondersteunen. De gemeente is meer kennis en kunde uit de stad gaan gebruiken om de ‘kracht van de samenleving’ beter te benutten. Dankzij voorzichtig financieel beleid en meevallers eindigt 2016 financieel ook positief met een resultaat van € 13 miljoen. Dit geld wordt ingezet om de algemene reserve, enkele doelreserves en reserves op sociaal gebied te versterken.

Onderstaand voorbeelden van aansprekende projecten en initiatieven van het afgelopen jaar:

Westergouwe en Middenwillens: huizenverkoop succesvol
De twee grote nieuwbouwlocaties ontwikkelen zich in hoog tempo. Het woningaanbod, van koopwoningen en (sociale) huurwoningen, is breed en veelzijdig en spreekt veel mensen aan. De welstandsvrije bouwkavels voorzien ook in een behoefte.

Kop van de Kleiweg; unieke samenwerking
De nieuwe stadsentree Kop van de Kleiweg is een uniek voorbeeld van publiek-private samenwerking waarbij vastgoedeigenaren, de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) en de gemeente de handen ineen geslagen hebben.

Sociaal Teams: samenwerken voor betere zorg
De Sociaal Teams hebben zich verder ontwikkeld en zijn actief in Noord, Oost en West Gouda waar ze actief samenwerken met onder andere wijkverpleegkundigen en huisartsen.

Rijk cultureel klimaat
De culturele sector heeft ook in 2016 weer zijn kracht en enthousiasme laten zien. De Goudse Schouwburg werd uitgeroepen tot meest gastvrije theater van het land. Het Erasmusjaar werd bekroond door de plaatsing van het nieuwe Erasmusraam in de Sint Jan. Een onderzoek naar een mogelijke verbreding van het succesvolle concept van de Chocoladefabriek is gestart.

Transformatie Agnietenstraat naar wonen
Door actieve ondersteuning van de gemeente zijn plannen voor de omvorming van het voormalig Stadskantoor Agnietenstraat tot appartementen in de sociale huur en koop haalbaar geworden.

Aandacht voor alle kwetsbare inwoners
Gemeenten, zorginstellingen, cliëntenvertegenwoordigers en woningcorporaties hebben afspraken met elkaar gemaakt om te zorgen voor een Goede en integrale aanpak voor alle inwoners in een kwetsbare positie in de regio.

Samenwerken aan veiligheid
In samenwerking met de veiligheidspartners zijn het afgelopen jaar goede resultaten behaald. De overlastmeldingen voor jeugd en verwarde personen zijn flink verminderd, het totaal aantal misdrijven is opnieuw gedaald. Alleen op het terrein van woninginbraken lukt het nog niet om de trend te keren.

GOUDasfalt en Goudapot: twee bijzondere bewonersinitiatieven
De voormalige Koudasfaltlocatie wordt door de Stichting GOUDasfalt getransformeerd naar een plek van evenementen, ambachten, horeca, ateliers en maatschappelijke functies.Stichting GoudApot ontvangt subsidie van de gemeente Gouda om inwonersinitiatieven te stimuleren. Goudse inwoners kunnen hun initiatieven indienen en worden beoordeeld door andere Goudse inwoners.

Afval scheiden Loont: werken aan duurzaamheid
Werken aan duurzaamheid en minder restafval. Door nieuw afvalbeleid krijgen inwoners vanaf 2018 financieel voordeel om te gaan bevorderen dat ze afval goed gaan scheiden.

Ontwikkeling algemene reserve en reserve sociaal domein
De algemene reserve is in 2016 toegenomen tot € 15,6 miljoen. De reserve sociaal domein bedraagt € 5,4 miljoen. Het totale eigen vermogen van de gemeente, inclusief het jaarrekeningresultaat van € 13,0 miljoen, bedraagt per 31 december 2016 € 45,8 miljoen.
Aan de raad wordt onder andere voorgesteld om van het rekeningresultaat € 4,7 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en € 3,0 miljoen toe te voegen aan de reserve sociaal domein.

Handhaving strak financieel beleid
De lokale lasten voor inwoners en ondernemers zijn vergeleken met andere gemeenten erg hoog. Om daarin de trend te keren zal voor inwoners vanaf 2018 het OZB-tarief dalen. De schuld van de gemeente is fors. De rente kost de stad jaarlijks 11 miljoen euro. In 2016 daalde de schuld door voorzichtig financieel beleid met € 27,9 miljoen tot onder de € 300 miljoen. De schuldpositie van de gemeente blijft evenwel nog erg hoog, reden om het huidige financiële beleid te continueren.

De volledige jaarrekening is te lezen op www.gouda.nl/jaarstukken