Positieve resultaten Goudse jaarrekening 2017

Het jaar 2017 is financieel positief afgesloten. Het college laat met deze jaarrekening zien dat er een solide financiële basis is gelegd. Voor inwoners daalde de lastendruk en op verschillende aandachtsgebieden zijn voor Gouda mooie resultaten geboekt. De schuldpositie is gedaald en het weerstandsvermogen is omhoog gegaan.

Voor het vierde jaar op rij zijn de gemeentelijke uitgaven lager dan de inkomsten. Dankzij voorzichtig financieel beleid en meevallers eindigde 2017 met een reëel overschot van € 1,4 miljoen. Dit overschot komt ten goede aan de algemene reserve. Aan specifieke bestemmingsreserves zal € 7,0 miljoen worden toegevoegd. Het weerstandsvermogen - bedoeld om tegenvallers te kunnen opvangen - steeg naar € 28 miljoen en voldoet daarmee ruimschoots aan de norm. De schuldpositie blijft hoger dan de VNG-norm. Haar omvang is echter wel gedaald: van €304 naar € 286 miljoen euro.

Aansprekende resultaten

Samen met de stad zijn het afgelopen jaar op verschillende aandachtsgebieden onder meer de volgende resultaten bereikt:

Economie

Lastendruk omlaag, levendige stad - mede door stijging bezoekersaantallen naar 800.000.

Zorg

Start sociaal team 0 – 100+, daling wachtlijst beschermd wonen met 66%, de wachtlijst Veilig Thuis naar 0, vernieuwde en vereenvoudigde integrale inkoop van jeugd en Wmo voorzieningen voor komende drie jaar.

Werk en inkomen

Social return verbeterd, Rotterdampas ingevoerd en vernieuwing schuldhulpverlening.

Jeugd, onderwijs en sport

Nieuw contract met Sport.Gouda, jeugdhulp en hulp op school trekken samen op, schoolverzuim verder gedaald, verbindingen tussen sport en sociaal domein (Sportimpuls 2017), nieuwe rugbyvelden en sportnota.

Ruimte

Succesvolle kantoortransformaties naar wonen, zoals Kaaspakhuis en Stadskantoor, nieuwbouw 507 woningen, wijkontwikkeling doorgezet en start herinrichting Kattensingel.

Cultuur

Vaststelling cultuurnota en voorbereiding winkelvisie.

Duurzaamheid

Mobiliteitsplan en nieuwe groennota vastgesteld en energiecoaches actief voor bewoners.

Burgerinitiatieven

Succesvolle initiatieven zoals Singelpark en Goudasfalt, GoudApot ondersteunde ruim 200 bewonersinitiatieven en aanvragen voor Right to Challenge.

Veiligheid

Daling van 21% voor zowel woninginbraken als meldingen jeugdoverlast, 114 BuurtWhatsapp groepen actief en 322 aanvragen voor bijdragen hang – en sluitwerk.

Kijk voor meer informatie en cijfers op www.gouda.nl/jaarstukken.