Op weg naar een klimaatbestendig Gouda

Vorige week heeft Gouda haar klimaatadaptatiestrategie vastgesteld. Deze strategie is opgesteld door een werkgroep van raadsleden in samenwerking met ambtenaren van de gemeente en wethouder Niezen. De strategie vormt voor de gemeente het uitgangspunt bij het opstellen van beleidsstukken en ruimtelijke plannen.

Ons klimaat verandert. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Hiermee nemen ook de risico’s tot schade voor onze economie, gezondheid en veiligheid toe. Dit raakt ons allemaal, maar levert ook kansen op. Klimaatadaptatie gaat over de effecten van klimaatverandering en over hoe de stad zich daaraan aanpast. Gouda moet bestendig zijn tegen klimaatverandering om gezond, veilig en welvarend te blijven.

De gemeente is vooruitstrevend en heeft een hoge ambities rond dit thema. Gouda is als een van 25 gemeenten verbonden aan de landelijke doelstellingen uit het 'Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie'. Dit houdt in dat de gemeente komend jaar bij het opstellen van beleidsstukken en ruimtelijke plannen rekening houdt met een klimaatbestendige en water-robuuste inrichting én dat de stad in uiterlijk in 2050 klimaatbestendig is. De strategie die nu is vastgesteld vormt daarbij het uitgangspunt. 

Download de strategie.

16 december 2019