Ontwerpnota voor het Gouds sociaal domein: 'Iedereen kan meedoen'

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda heeft een ontwerpnota voor het Gouds sociaal domein vastgesteld. In de ontwerpnota ‘Iedereen kan meedoen’ staat het sociale beleid voor de komende vier jaar (2020-2023). De nota ligt nu voor advies bij de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) en wordt voor de zomer ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Koers 2020-2023

De afgelopen jaren heeft het sociaal domein zich enorm ontwikkeld. Met de plannen in de nota gaat het college door op de eerder ingeslagen weg, waarbij de aandacht komt te liggen op een meer integrale en samenhangende ondersteuning. Meer dan voorheen zet het college in op een inclusieve samenleving en een preventieve sociale infrastructuur. Dit om ervoor te zorgen dat Goudse kinderen opgroeien in veiligheid, dat inwoners met een beperking mee kunnen doen in de stad, dat inwoners zich niet eenzaam voelen en dat de leefomgeving van inwoners bijdraagt aan hun gezondheid. Ook wil het college één toegang voor alle gemeentelijke ondersteuning en een betere samenwerking met uitvoerders van de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Tot slot is er veel aandacht voor de kwaliteit van de ondersteuning. Een aantal van deze speerpunten staan hieronder toegelicht.

Voorkomen van problemen

Goede zorg en ondersteuning zijn cruciaal, een hulpvraag voorkomen is de beste optie. Preventie is daarom een belangrijk speerpunt in de nota, waarbij de nadruk ligt op kinderen en jongeren. Wethouder Corine Dijkstra: “Gebeurtenissen in het leven van een kind hebben vaak veel impact op hun toekomst. Door Goudse kinderen en hun ouders preventief te ondersteunen willen we ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien”. Een ander voorbeeld van preventie is de integrale aanpak Gezonde Wijk. Hierin wordt gekeken waar aanpassingen in de openbare ruimte de gezondheid kunnen bevorderen. Wethouder Rogier Tetteroo: “Een goede fysieke leefomgeving is een voorwaarde voor een gezond leven. Dat gaat verder dan alleen de zorg voor passende en voldoende woonruimte. Ook de omgeving waarin mensen wonen speelt een belangrijke rol. Een groene omgeving is bijvoorbeeld goed voor de psychische gezondheid. Speelgelegenheden in de wijk bevorderen de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. En wonen dichtbij voorzieningen nodigt uit de deur uit te gaan. Daarom willen we alle kansen benutten om het fysieke en sociale domein met elkaar te verbinden.”

Eenvoudige toegang tot passende ondersteuning

Problemen van inwoners rond inkomen, wonen en gezondheid hangen vaak nauw met elkaar samen en vragen om een integrale aanpak. Daarom wil het college met ingang van 2021 één toegang voor alle gemeentelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet en de wet gemeentelijke Schuldhulpverlening. Met één toegang hoeven Goudse inwoners niet meer op verschillende plekken hun verhaal te doen en krijgen ze bij complexe hulpvragen de ondersteuning die past bij hun persoonlijke situatie. Het Sociaal Team gaat zich richten op het bieden van laagdrempelige hulp en ondersteuning op het gebied van participatie.

Kwaliteit ondersteuning en samenhang met andere wetten

Een ander speerpunt in de nota is de kwaliteit van de diensten van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze worden door de gemeente ingekocht. Inwoners van Gouda moeten er op kunnen rekenen dat de ondersteuning die ze via de gemeente ontvangen veilig, doelgericht en persoonsgericht is. Daarnaast zijn er ook andere wetten waar inwoners mee te maken hebben zoals de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Wethouder Dijkstra: “Als gemeente zetten wij ons in voor een goede samenwerking met de uitvoerders van deze wetten. Zo is ook op lange termijn de juiste zorg en ondersteuning voor onze inwoners beschikbaar. Vanwege de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt is dat harder nodig dan ooit.”

In gesprek met de stad

De ontwerpnota ligt nu voor advies bij de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD). Om te horen wat er leeft in de stad en of dit aansluit bij de ontwerpnota sprak de gemeente samen met de gemeenteraad met organisaties en betrokkenen uit het sociaal domein. Ook op 4 maart gaat de gemeente samen met de gemeenteraad in gesprek met betrokkenen. Op basis van het advies van de GASD en de gesprekken met de raad en de stad komt de definitieve nota tot stand. Deze wordt voor de zomer ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
De nota 'Iedereen kan meedoen' is te vinden in het Raadsinformatiesysteem.

Toelichting Social Domein

De gemeente wil dat Gouda een stad is die openstaat voor iedereen en waar iedereen kan meedoen. Een stad waar inwoners eigen keuzes kunnen maken, talenten positief worden benut en drempels worden weggenomen. Sommige inwoners hebben daar hulp bij nodig, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Denk daarbij aan jeugdhulp, schuldhulp, begeleiding en huishoudelijke hulp of het vinden van een baan. De taken die hierbij horen noemen we het ‘sociaal domein’.

19 februari 2020